Геодезия

МРРБ с проект на наредба за комуникацията между кадастъра и имотния регистър

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър.

Наредбата е в изпълнение на правителствената политика за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахването на изискването за представяне на някои официални документи на хартиен носител. Проектът на наредба урежда условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър, като той ще се осъществява, използвайки идентификатора на недвижимите имоти. Предвижда се също Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията да приведат функционирането на своите деловодства в съответствие с процедурите за обработване на документи в информационните системи на кадастъра и имотния регистър, като осигуряват взаимен достъп и обмен на документи между двете агенции, минимизиране на обема и дублирането на оригинали и копия на документите и максимално намаляване на документооборота на хартиен носител.

Проектът на нормативния акт е публикуван на интернет страницата на МРРБ и на Портала за обществени консултации. Срокът за коментари е 13.09.2017 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us