Геодезия

МРРБ с проекти за изменение на две наредби, касаещи кадастъра

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проекти за изменение на две наредби, касаещи кадастралните услуги. Това са проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

Проектите на нормативните актове са качени и на портала за обществени консултации, като срокът за коментари по тях е 08.09.2017 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us