Геодезия

Над 300 души са преминали обученията за работа с КАИС

340 служители на общински и областни администрации, областни и общински служби „Земеделие“ към Министерството на земеделието, храните и горите, и нотариуси са преминали обучения в изпълнение на договор за „Обучение на вътрешни и външни институционални потребители”. Възложител е АГКК, бенефициент по проект Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“, а изпълнител е Обединение „Експерти в действие“.

Обученията започнаха в края на месец юни 2017 г. в гр. Банско. Този понеделник във Варна започна курса за работа с информационна система за кадастрална информация. Морската столица бе домакин за представители на общините от областите Варна, Шумен и Добрич.

Графикът на обученията обхваща всичките шест региона за планиране в страната, като периода за провеждането им е една година.

Участниците в обучението получават подробна информация за разпоредбите на променения Закон за кадастъра и имотния регистър и нормативните документи, свързани с предоставяните от АГКК услуги по електронен път и придобиват пррактически умения за работата с портала за електронни административни услуги – КАИС, спецификите в обработването на постъпили заявления, изготвяне и предоставяне на актуални кадастрални данни.    

Потребността от провеждането на обученията е породена от измененията на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ бр. 57 от 22.07.2016г.), с които се дават правомощия на общинските служби по земеделие да извършват от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), част от дейностите по административно обслужване на гражданите с кадастрална информация и се създава възможност общинските администрации да подпомагат СГКК в извършването на административното обслужване.

Също така въз основа сключено споразумение между Нотариалната камарана Р България и АГКК, всеки действащ нотариус може да се регистрира и да предоставя необходимите справки и информация на граждани и фирми.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us