Геодезия

Наредба №3 отпада от днес

Съдържанието, създаването и поддържането на КККР вече е регламентирано с НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г., която влиза в сила от днес след обнародването ù в бр. 4 на “Държавен вестник“. Изключение правят разпоредбите за:

1. дейностите по създаване и поддържане на информационно-административната карта, регистъра към нея и процесите, свързани с тях

2. дейностите по нанасяне на зоните на ограничения и техните изменения и по създаване на регистъра на зоните на ограничения

3. съдържанието и начина на представяне на кадастралния регистър на недвижимите имоти при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри

4. съдържанието и начина на представяне на схемите по етажи при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри

5. съдържанието и начина на представяне на регистъра на геодезическата основа

6. дейностите по създаване на регистъра на административно-териториалните и териториалните единици

7. неприемането на проект за изменение на кадастралната карта, чийто обхват се пресича с обхвата на приет проект (чл. 77, ал. 2).

В срок до двадесет и четири месеца от влизане в сила на наредбата АГКК осигурява създаването на функционалности в информационната система на кадастъра за прилагане на дейностите по ал. 1.

До осигуряване на посочените функционалности в информационната система на кадастъра в срока от до две години се прилага досегашният ред.

Наредбата отменя Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 41 от 2005 г.).

Пълният текст на новата наредба се намира на адрес – https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=47A8B79F182F97A9317B9D4957163BC7?idMat=110913, както и на интернет страницата на АГКК – https://www.cadastre.bg/podzakonovi-normativni-aktove/naredba-%E2%84%96-rd-02-20-5-ot-15-dekemvri-2016-g-za-sudurzhanieto-suzdavanet-DV-2017.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us