Геодезия

Научно посещение в департамент “Геодезия и геоинформатика” на ТУ във Виена

По програма Еразъм+

 

Любка Пашова и Мила Атанасова-Златарева

С настоящия репортаж споделяме личните си впечатления от реализираната преподавателска мобилност през септември 2017 г.. в Техническия университет във Виена.

През 2014 г. Започна новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт Еразъм+ 2014-2020, която гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в образованието, обучението, младежта и спорта. Чрез програмата се подкрепят дейности в сферата на училищното, висшето и професионално образование, включително и на възрастни. Дейностите, които се подкрепят от програмата, включват:

  • засилване сътрудничеството между организации за обмен на добри практики;
  • насърчаване разработването, изпробването и/или прилагането на иновативни практики в областта на образованието и обучението;
  • улеснява се признаването и валидирането на знания, умения и компетентности, придобити чрез формално, неформално или самостоятелно обучение;
  • подкрепа сътрудничеството между регионалните власти за насърчаване на развитието на системите за образование;
  • транснационални инициативи, които развиват предприемаческите нагласи и умения, за да се насърчи активното гражданство и предприемачество (включително социалното предприемачество).

Българската академия на науките (БАН) кандидатства успешно за получаване на университетска Харта Еразъм, която дава достъп до дейностите предвидени в програмата Еразъм+ и представени на следния интеренет адрес: https://www.bas.bg/програма-еразъм. Партньорства за сътрудничество могат да се подписват между организации, притежаващи тази Харта за висше образование и които предоставят възможност за разработване, трансфер и реализиране на иновативни практики в областта на обучението на докторанти, мобилност на учени и административни служители с цел изнасяне на лекции или за обучение. Реализирането на мобилности цели осигуряване на положителен резултат за изпращата и приемащата участниците организация, както и признаване на придобитите знания и умения след завръщането им.

През 2016 г. бе сключен междуинституционален договор по програма Еразъм+ между БАН и Техническия университет на Виена. Основание за сключване на договора бе подновяване на научното сътрудничество с изследователска група „Висша геодезия“ на катедра „Геодезия и геоинфорамика“ (https://www.geo.tuwien.ac.at/) на ТУ във Виена, чието начало бе поставено през 2007г. с реализирането на съвместния проект BALGEOS (https://balgeos.cc.bas.bg/). Понастоящем катедрата, която е част от Факултета по математика и геоинформатика, обединява седем изследователски групи: Висша геодезия, Картография, Инженерна геодезия, Геоинформатика, Геофизика, Фотограметрия и Дистанционни методи. Катедрата провежда научни изследвания и обучение на студенти и докторанти по моделиране на състоянието и процесите протичащи в, на и над планетата Земя и популяризира получените от тях резултати чрез отчети по проекти, публикации, дисертации, доклади, постери и участия в научни конференции и др. събития.

В рамките на двустранния договор между БАН и ТУ на Виена бе реализирана едноседмична преподавателска мобилност на доц. д-р Любка Пашова и гл. ас. д-р Мила Атанасова-Златарева от департамент „Геодезия” на Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН (НИГГГ-БАН) с цел изнасяне на лекции. По предварително съгласувана програма, изнесените лекции пред студенти и докторанти на департамент „Геодезия и геоинфорамика“ включваха общо представяне на дейността на НИГГГ-БАН и теми в областта на: геодезическите изследвания на морското ниво, неговите регионални изменения и повишаването му в резултат на климатичните изменения; основи на анализа на мареографни и алтиметрични измервания; съвременни геодезически измервания за унифициране на височинни системи и Световна геодезическа височинна система; изследване движенията и деформациите на земната кора за територията на страната и съседни държави чрез геодезически методи; за отделни райони от специален научен интерес и чрез съвместен анализ с използване на съвременна InSAR технология.

IMG 20170920 140828 Custom

Д-р Атанасова-Златарева представя резултати от научни изследвания на департамент „Геодезия“ пред студенти и докторанти на изследователска група „Висша геодезия“ на ТУ – Виена

IMG 20170920 150001

С преподаватели и студенти в заседателната зала на изследователска група „Висша геодезия“ на ТУ- Виена

Осъществяването на преподавателската мобилност даде възможност да се обмени информация и да се обсъждат теми, свързани с геодезическото образование и обучение на студенти, докторанти и пост-докторанти в ТУ на Виена и в НИГГГ-БАН, научните изследвания и сътрудничеството с частни и бизнес организации при реализиране на научноизследователски и научно-приложни проекти от изследователска група „Висша геодезия“ и от департамент Геодезия“ на НИГГГ-БАН. Образованието по геодезия и геоинформатика в ТУ на Виена се извърша чрез тригодишна бакалавърска степен на обучение. В магистърска степен за срок от 4-семестриално обучение дипломираните инженери се обучават профилирано по специалностите „Геодезия и геоматика“ и международно призната магистърска програма по „Картография“. По време на третата степен на обучение се разработват докторски тези по теми, които са съобразени с научните изследвания на седемте изследователски групи на катедра „Геодезия и геоинформатика“ на Виенския ТУ. По-конкретно, основните научни интереси на колегите от изследователска група „Висша геодезия“ на катедра „Геодезия и геоинформатика“ са насочени към теоретични и приложни изследвания с използване на Глобални навигационни спътникови системи, свръхдългобазисна радиоинтерферометрия, лазерна локация на ИСЗ и Луната, Доплерова орбитография и радиопозициониране (DORIS), спътникова алтиметрия и гравитационни спътникови мисии (GRACE и GOCE). Обсъждани бяха резултати от научноизследователски проект, свързан с приложение на GNSS за регионално моделиране на TEC в йоносферата за територията на Австрия, както и въпроси от взаимен интерес за геодезическите координатни и височинни системи и геодинамичните изследвания чрез геодезически и геофизични методи за териториите на двете страни. Повече информация за проектите, които са в процес на изпълнение от изследователска група „Висша геодезия“ може да се намери на следния интернет адрес: https://hg.geo.tuwien.ac.at/projects/current-projects/. Обсъдени бяха и възможности за продължаване на научното сътрудничество с изследователската група „Висша геодезия“ чрез съвместно разработване на научноизследователски проекти и участие в европейски и национални конкурсни програми.

Освен получаването на информация за образователния процес и научните изследвания във Виенския ТУ и установяването на нови професионални контакти, мобилността по програмата Еразъм+ дава възможност да се добие представа за социалното, културно и лингвистично разнообразие в приемащата институция и държавата, в която тя се реализира. Пребиваването във Виена по време на проподавателската ни мобилност бе съпроводено с посещението на Виенската държавна опера, Дом Хундертвасер, природоисторическия музей, парка на двореца Белведере, увеселителния парк Пратера, други културни и обществени забележителности.

Посещението ни в ТУ на Виена и забележителностите, които успяхме да посетим в едноседмичния си престой в столицата на Австрия ще оставят у нас незабравими спомени. Общуването с колегите от изследователската група „Висша геодезия“ ни накара да почувстваме удовлетворение от научноизследователската работа и ни мотивира да продължим научното сътрудничество чрез съвместна работа.

Текстове към снимки

Разходката във Виенската държавна опера с екскурзовод е около 50 минути. Операта е построена по времето на Кайзер Франц Йозеф І в периода 1861 – 1869г. в неокласически стил и е открита с операта Дон Жуан от Моцарт. Сградата е проектирана от едни от най-известните архитекти по онова време в Европа Аугуст Сикард фон Сикардсбург и Едуард ван дер Нул. Към края на Втората световна война операта е бомбандирана от американците и опожарявана през 1945г., но впоследствие възстановена.

20170917 142345 IMG 20170917 141039

По време на разходката във Виенската държавна опера – на входното стълбище, в концертната зала и декор от сцената

Колоритните къщи на австрийски художник, скулптор и архитект Фрийденсрайх Хундертвасер (/https://www.hundertwasserhaus.at/1st.html/) са с асиметрична разчупена фасада в различни цветове, от прозорците и фасадите й нея стърчат цели дръвчета, подовете й са вълнообразни. Кооперацията е собственост на общината на Виена и е строена в периода 1983-1986 г. без предварителни планове и чертежи. Общата площ на комплекса е 3 556 m2. Разполага с 50 апартамента с площ от 36 до 150 m2, 5 магазина, лекарски кабинет и гаражи. Има и 19 тераси и зимна градина от 90 m2 на обща стойност от 26,6 милиона евро.

IMG 20170918 175524

Колоритната фасада на кооперацията Хундертвасерхаус и изглед от неравния заден двор

 

Природоисторическия музей (https://www.nhm-wien.ac.at/) е сред най-големите музеи в Австрия и се помещава в сграда близнак на музея на историята на изкуствата. Двете здания са с идентичен екстериор и са с лице едно към друго на площад Мария Тереза. Двата музея са построени в стил неоренесанс между 1872 и 1891 г. според планове, изготвени от Готфрид Семпер и Фрайхер Хазенауер. Природоисторическият музей е открит за посетители на 10 август 1889 г. Колекциите са експонирани на площ от 8 700 m². Най-ранните колекции са на над 250-годишна възраст и 20 милиона експоната са научно запазени от 2006 г. Сред известните и незаменими експонати, представени в 39 зали, са Венера от Вилендорф – фигурка на 25 000 години, скелет на динозавър Diplodocus (най-дългото земно гръбначно животно живяло някога), изчезнали животински и растителни екземпляри от 200 години, като морската крава Стелерс. Особено обширна е колекцията от метеорити. Тази колекция е най-голямата в световен мащаб и съдържа много обекти с историческо и научно значение. Колекцията е най-старата в света от 1778 г. Някои експонати са допълнително онагледени чрез триизмерен снимков материал, късометражни филми, камери и екрани за групово наблюдение на микроскопични обекти и пчелен кошер, както и машини на времето представящи етапите на еволюцията. Съвременното представяне на изложбата с помощта на модерната технология е осъществено без разрушаване на старинната конструкция на сградата. В музея се намира новоизграден дигитален планетариум, който ще поведе всеки посетител на незабравимо пътешествие из Млечния път.

 IMG 20170921 140601  IMG 20170921 135051

На разходка из залите на природоисторическия музей

Паркът на двореца Белведере е място за разходка през цялата година.

Belvedere1

В парка на двореца Белведере и неговия заден двор

Истинско удоволствие може да изпита всеки посетител на увеселителния парк Пратера (/www.praterservice.at/), чиято 250-годишнина от откриването се чества през 2016 г. В един от ъглите на входа се намира известното виенско колело (Riesenrad), чиято височина достига 65 m. Интересно е да се разгледа специално изградения музей, в който са представени макети в отделни умалени модели на вагоните на виенското колело за етапите на изграждане, неговото разрушаване по време на Втората световна война и до нашето съвремие. То е построено за Световното изложение през 1897г. от британския инженер Уолтър Басет. Увеселителният парк предлага множество атракции – въртележки, блъскащи се колички, зали за стрелба и скоростни влакчета и много други забавления, на които човек трудно може да устои.

IMG 20170918 162726

IMG 20170918 162743

Гледката от Виенското колело е неповторима

Центърът на Виена е в списъка на ЮНЕСКО за световното наследство заради своята барокова и средновековна архитектура.

IMG 20170920 192108

Из нощна Виена – пред музея Албертина и пред сградата на общината

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us