Геодезия

Научно-техническа конференция за геодезията в общините


Инж. Стоян. Богданов,

Организационен секретар на СГЗБ

 

Национална конференция на тема „Геодезическите работи в общините – състояние и проблеми” беше организирана от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, съвместно с Университета по архитектура, строителство и геодезия, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Националното сдружение на общините в република България. Тя се състоя в началото на декември в Дома на науката и техниката в София.

Основните теми на срещата бяха в няколко посоки:

– Организация, задачи по ЗУТ, ЗКИР и ЗКАИИП и взаимодейдтвие на службите, извършващи геодезически, кадастрални и обслужващи технически дейности на територията на общините:

– Технически служби в общините;

– Общински служби „Земеделие и гори”;

– Служби по геодезия, картография и кадастър в областните градове;

– Служби по вписване на имоти в съдебните райони.

– Роля на лицензираните геодезически фирми в общинските дейности – трасиране, заснимане и нанасяне, даване на  линия и ниво и др.

– Състояние и проблеми при изменение, ползване и поддържане на наличните: кадастрални планове и карти; подробни устройствени планове; осови и нивелачни мрежи; нивелационни планове; планове за вертикално планиране на цялата територия; планове на подземните проводи и съоръжения

и проблеми при изработване, одобряване и прилагане на нови.

– Наличност и състояние на необходимата меатериална база – компютри, прогрми, геодезически инструменити, консумативи и др.

– Кадрови проблеми, социален статус, необходимост от допълнителна квалификация на специалистите, извършващи геодезически, кадастрални и обслужващи технически дейности в общините.

onesgzb.jpg

Целта на конференцията беше да се обсъдят проблемите, свързани с геодезията,  в повече от 100 общини. Чрез активното участие на представители на общините и заинетресованите институции и потребители на технически услуги се изясниха състоянието и въпросите около геодезическите работи в общините и се обмени опит между отделните общини.

 

Над 70 души от различни общини участваха в срещата. Това бяха експерти, главни експерти, главни специалисти, мениджъри от техническите отдели в общините – от „Устройство на териториите”, „Териториално и селищно устройство”, „Кадастър, регулации и вертикално планиране“). На срущата присъстваха главни архитекти, главни юрисконсулти, заместник кметове, както и представители на общинските служби „Земеделие и гори”. Естествено беше и активното участие на специалисти от АГКК, УАСГ, ЛТУ, Шуменския университет, НСОРБ, Дирекция „Софийски кадастър”, Геопланпроект ЕАД, фирма „Кадастър и геодезия” в гр. Видин, фирма „ Гео Чонов”- Русе, „Видасоф” ЕООД, ЕТ „Ат. Ганев – геокарт” и др. Относително по малко бяха участниците от общините в областните градове.

twosgzb.jpg

Изнесени бяха много доклади, свързани с проблемите на сектора. Инж. Димитър Георгиев от АГКК представи темата „Предназаначение на териториите, основни задачи по ЗУТ и ЗКИР, правоспособност, проблеми и състояние на работите по ЗКИР”. По същата тема говори и д-р инж. Димитър Огнянов, управител на фирма „Видасоф” –  „Практически проблеми по прилагане на ЗКИР и взаимодействие с други приложими закони”. Доц. д-р инж. Руска Димитрова от УАСГ коментира проблемите при градоустройствените решения, а като продължение се яви разработката на инж. Мая Томова „Проблеми при взаимодействието на общинските администрации и лицензираните физически и юридически лица, извършващи проектиране и геодезически дейности”.

Началникът на СГКК в гр. Кюстендил инж. Любомир Велинов говори за работата на службата и взаимодействие й с другите фактори в общините. Инж. Димитър Кебеджиев от НСОРБ представи темата за нормативна уредба на техническото обслужване в общините”. Предстои публикуването на докладите, като сред тях ще бъде и неизнесеният „Информационна система за пространствени данни и активи за община – верните подходи и точното решение” с автор д-р инж. Иван Кунчев от УАСГ ще бъде публикуван заедно с другите доклади.

Докладите обхванаха предвидената тематика и послужиха като база за активна дискусия.

Стана ясно, че органицацията и резултатите от геодезическите работи в общините не са на съвременно ниво, което се дължи на слабости и несъгласуваност на отделни текстове на ЗУТ и ЗКИР и наредбите към тях. Това е пречка и за създаването на актуална кадастрална карта, без да са актуализирани след това устройствените планове. Очерта се и проблемът с недостатъчния брой геодезистити в техническите служби и в общинските служби „Земеделие и гори”, вероятно поради ниското заплащане. Отново се стигна до извода за недостиг на материалната база – особено на геодезически инструменти и програмни продукти. Състоянието на работните копия от действащите кадастрални и регулационни планове е под всякаква критика, а в някой случай и оригналите са похабени. Поддържането на кадастралните планове, на осовите и нивелачни мрежи, на плановете на подземни проводи и съоръжения, ако изобщо ги има, не се извършва. Има какво да се желае и по темата квалификация на специалистите, работещи в общините.

Всичко това се отразява на обслужването на гражданите и фирмите, както и на авторитета на общинската администрация.

threesgzb.jpg

Предвид многото констатирани проблеми, участниците в конференцията взеха решение комисия от представители на АГКК, УАСГ и докладчиците да обобщят препоръки до отговорните институции, които да им бъдат изпратени за сведение и по възможност – за решаване. Освен това конференцията реши да бъдат помолени всички общини да дадат отговор за състоянието на основните организационни, технически и кадрови проблеми, които да бъдат обсъдени на една следваща конференция.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us