Геодезия

Непълнотата и грешката в КККР – административна процедура за отстраняването ѝ и съдебна практика

gffЕмилия Ангелова е адвокат с опит в областта на кадастъра и устройството на територията, придобит като юрист в Столична община, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Дирекция за национален строителен контрол и „ГИС – София“ЕООД. Участник е в работни групи по изменения на ЗКИР и подзаконовите актове по прилагането му. Адвокат Емилия Ангелова извършва консултации и осъществява процесуално представителство предимно по административни дела по Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за устройство на територията, както и по граждански спорове в областта на вещното право.

За контакти и правни консултации: 0887 014 068

 

При установяване на наличие на непълнота или грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) компетентният администартивен орган – началникът Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на имота следва да издаде заповед на основание чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Изменение на КККР, попадащо в хипотезата на непълнота или грешка, извършено без заповед в съдебната практика се приема за неправилно прилагане на предвидения в закона ред (Решение № 4061 от 28.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 12200/2017 г., II о., докладчик съдията Емилия Кабурова). Изменението на данни в КККР представлява действие, притежаващо белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), а именно изразено с действие волеизявление на административен орган. Такъв вид изменение на КККР /без издаване на заповед/ е установен от ЗКИР след изменението му през 2014 г. /ДВ, бр. 49/13.06.2014 г./, но само в изрично уредените хипотеза по чл. 52, чл. 53, 53а, 53б във вр. с  чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗКИР. За отстраняването на „непълнота и грешка“ е предвиден друг ред по чл. 54 във вр. с чл. 51, ал. 1, т. 2 т ЗКИР, с различна процедура, която приключва с издаване на изричен административен акт – заповед за одобряване на изменението или отказ (Решение № 3612 от 21.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 9315/2017 г., II о., докладчик председателят Галина Солакова). Основание за отказ може да бъде само наличието на спор за материално право. Всякакви други възражения на зинтересованите страни, които не въвеждат твърдения и доказателства за спор, имат отношение към характеристиките на обектите на кадастъра и могат да се установят от административния орган в производството по изменение не са основание за постановяване на отказ (Решение № 7557 от 7.06.2018 г. на ВАС по адм. д. № 2120/2018 г., II о., докладчик съдията Анелия Ананиева). Освен това наличието на спор за материално право е основание за отказ, само ако административният орган в производството установи, че исканото изменение попада в хипотезата на „непълнота или грешка в КККР“. Когато материалите и данните в административното производство сочат за прилагането на друга хипотеза, попадаща в приложното поле на чл. 52, чл. 53, 53а, 53б във вр. с  чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗКИР, СГКК няма основание за отказ поради налие на спор за материално право, а следва само да установи правилно данните за обектите – предмет на изменението и да следи за спазване изискванията на закона при осъществяването му. За наличието на случай, който попада в хипотезата на чл. 51. ал. 1, т.2 от ЗКИР, административният орган следва да прави извод не само от твърдението и искането на заявителя на изменението, а и от всички представени данни и доказатества пред него (Решение № 2443 от 27.02.2017 г. на ВАС по адм. д. № 8749/2016 г., II о., докладчик председателят Светлана Йонкова; Решение № 2286 от 23.02.2017 г. на ВАС по адм. д. № 9926/2016 г., II о., докладчик съдията Галина Солакова).  След отпадането на изискването за съставяне на акт за установяване на „непълнота или грешка“, абсолютна предпоставка за законосъобразност на процедурата по изменение на КККР е уведомяването на всички заинтересованите страни по чл. 26, ал. 2 във вр с ал.1 от АПК, за да им бъде дадена възможност да изразят становище или да представят доказателства, имащи отношение към исканото изменение на КККР (Решение № 3178 от 13.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 9269/2017 г., II о., докладчик съдията Славина Владова).

За издаването на заповедта за изменение на КККР, административният орган е длъжен да уведоми всички заинтересовани лица и може да извърши изменението в КККР след като изтече срокът за обжалване спрямо всички заинтересовани лица, ако никое от тях не подаде жалба до съда. В случай, че не бъдат уведомени всички заинтересовани лица по реда на чл. 61, ал. 2 във вр с ал.1 на АПК, заповедта може да се обжалва от тези, които не са били уведомени, като срока им започва да тече от момента на узнаването за нея (Решение № 5339 от 24.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 4498/2017 г., II о., докладчик съдията Мартин Аврамов).

Преди изменението на ЗКИР /ДВ, бр. 57/22.07.2016 г./ в обхвата на  дефиницията за „непълнота или грешка“ по т.16 на §1 от допълнителните разпоредби на ЗКИР попадаха данните в кадастралната карта и кадастралните регистри. Според новата редакция „непълноти или грешки“,  представляват несъответствия в границите и очертанията на недвижимите имоти в кадастралната карта за урбанизираната територия спрямо действителното им състояние, т.е  кадастралните регистри не попадат в обхвата на дефиницията. Редът за промяна на вписания в регистъра титуляр на собствеността върху обект от кадастъра не е този по чл. 54 ЗКИР, независимо дали основанието за промяната предхожда или следва влизането в сила на КККР. Изменението на кадастралния регистър при отстраняване на непълнота или грешка е функция от обуславящо го несъответствие в границите на имотите, ако има такова (Решение № 5339 от 24.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 4498/2017 г., II о., докладчик съдията Мартин Аврамов).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us