Геодезия

Неурегулиран имот в кадастралната карта


 

Въпрос: Закупих неурегулиран поземлен имот. Проведох процедура по регулация, като разделих имота на пет урегулирани поземлени имота, за което има влязъл в сила регулационен план. При справка в Агенция по кадастъра установих, че в одобрената кадастрална карта е нанесен бившият неурегулиран поземлен имот, а не новите пет урегулирани имота. Какво трябва да направя, за да отстраня този проблем и да получа скици на отделните имоти?

 

Отговор: Съгласно чл.24, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър поземлен имот е част от земната повърхност, определена с граници съобразно правото на собственост. Съгласно чл.41 от същия закон, кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни от кадастрални, регулационни и други планове, както и от геодезически измервания. При създаване на кадастралната карта, всеки собственик е длъжен да материализира с трайни знаци границите на имотите си в териториите, посочени в заповедта за откриване на производството, в които кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез геодезически, фотограметрични и други измервания – чл. 41а ЗКИР. Следователно, ако един имот се намира в територия, в която собственикът е длъжен да материализира на място границата му, при създаване на кадастралната карта за граници на имота се приемат материализираните на място граници, а не границите по регулационния план. В случай че на място няма материализирани граници, границите се определят съобразно документа за собственост – в който в конкретния случай е описан поземленият имот преди разделянето му по регулация на пет УПИ. Идеята на ЗКИР за определяне на границите на имотите и в известна степен игнориране на регулационните граници е поради това, че регулационният план е едно предвиждане за имотите, което може никога да не бъде реализирано, ако не бъдат предприети и допълнителни действия за обособяване на имотите и техните граници.

За да бъдат нанесени в кадастралната карта петте урегулирани поземлени имота с границите по регулационния план, трябва да се проведе процедура по изменение на кадастралната карта и одобряване със заповед на началника на съответната служба по кадастъра на проект за изменение на картата.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us