Геодезия

Невъзможност за прехвърляне на собственост заради неточност


Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с недвижими имоти и процесуално представителство по административни и вещноправни спорове. За контакти тел. 0887218771 и email mgb@abv.bg. Сайтът на адв. Михаела Белчева е www.mihaelabelcheva.com

Въпрос: През 2005 г. закупих УПИ. Преди извършване на сделката общината издаде скица за имота, в която удостовери, че имотът по действащия към онзи момент регулационен план е идентичен с имота, описан в документа за собственост на праводателя ми (който документ за собственост е по предходен регулационен план и съответно имотът е с различни номера в двата плана).

Скоро във връзка с предстояща продажба поисках общината да ми издаде нова скица за притежавания от мен имот, но в новата скица за имота ми е записана площ с повече от 100 кв.м. от площта на имота по нотариален акт. Съответно нотариусът ми каза, че с този документ за собственост и тази скица не мога да прехвърлям собственост. Какво мога да направя?

Отговор: От представената комбинирана скица за имота по двата регулационни плана (действащия и предходния) се установява, че закупеният от Вас имот не е напълно идентичен с притежавания от праводателя ви, като разликата е в лицевата част на имота – към закупения от вас УПИ има придаване на част от имот, който идва от бивша улица. Проблемът с вашата собственост е породен изцяло от послужилата за сделката ви скица, която по същността си е официален удостоверителен документ с невярно съдържание – очевидно е, че двата имота не са идентични. В съвремеността някой служител от техническата служба си е дал труда при изчертаване на новата скица за имота ви действително графично (или от цифровия модел – ако притежават такъв) да изчисли площта на имота, а не както е според обичайната практика за площ на имота да бъде посочена площта по документа за собственост. В резултат на това действителният проблем с правото ви на собственост върху имота е „осветлен“.

Според мен пред Вас има два „пътя“. Единият е да се изследва възможността за придобиване по давност на правото на собственост върху частта от имота, която категорично е извън притежаваната от праводателя ви и съответно той не е могъл да я прехвърли. Предвид законовата забрана за придобиване по давност на право на собственост върху имоти – общинска собственост и фактът, че придаденото е част от бивша улица, най-вероятно общината ще завери молба-декларация за обстоятелствена проверка  със забележката, че имотът е общинска собственост и като такъв не може да бъде придобит по този начин. Другата по-възможна хипотеза е да закупите от общината придадената част.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us