Геодезия

НИГГГ при БАН обявява позиция за докторант

Департамент Геодезия при НИГГГ-БАН обявява докторантурана тема: Изследване на геодинамични /свлачищни/ процеси чрез  съвместно използване на данни от InSAR и  GNSS.

Департаментът Геодезия има акредитация по научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“. Департаментът разполага с квалифицирани специалисти и може да осигури на докторанта нужната материална база и  условия за научна работа. В рамките на института и департамента функционира специализирана библиотека, научен семинар и Национален център за обработка на ГНСС  данни. Регулярно ще се организират курсове и докторантки семинари с цел повишаване на квалификацията и проследяване на напредъка по работата на докторанта. Предвижда се включване на докторанта в проекти които се разработват в департамента  и подготовка на самостоятелни проекти  по линия на конкурсите за млади учени и докторанти.

Срокът за подаване на документите е до 12 май. За справки: 02 979 52 60, Администрация на БАН – ул. 15 ноември№1, стая 310

Повече информация може да получите от доц. д-р Мила Атанасова- Златарева.

Автор

Geomedia Magazine




От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us