Геодезия

Нова поръчка за преизмерване на линии от държавната нивелация I клас

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка в две обособени позиции за преизмерване на линии от държавната нивелачна мрежа І клас. Първият нивелачен ход е от Пазарджик до Хасково с дължина 134 км, а вторият е от Казанлък до Хасково с дължина 116 км. Общият финансов ресурс е в размер на 235 00 лв. без ДДС. Оферти се приемат до 7 декември 2015 г. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us