Геодезия

Нови заповеди на шефа на АГКК

В ДВ, бр. 60 от 07.07.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-214 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Листец, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-215 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Снежа, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-216 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шиварово, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-217 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Речица, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-218 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Череша, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-219 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ябълчево, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-220 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Караново, община Айтос, област Бургас;

Заповед № РД-18-221 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малка поляна, община Айтос, област Бургас;

Заповед № КД-14-56 от 16.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Дражинци, община Ружинци, област Видин;

Заповед № КД-14-57 от 16.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Дреновец, община Ружинци, област Видин;

Заповед № КД-14-58 от 16.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Конево, с. Кьолмен, с. Менгишево, община Върбица, област Шумен;

Заповед № КД-14-59 от 17.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Главиница, общ. Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № КД-14-60 от 22.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Говедаре, с. Мирянци, с. Огняново, с. Синитово, с. Хаджиево,  общ. Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-228 от 22.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добра поляна, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-229 от 22.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Звезда, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-230 от 22.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каравельово, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-231 от 22.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мрежичко, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-232 от 22.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Планиница, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-233 от 22.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рупча, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-234 от 22.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скалак, община Руен, област Бургас;

Заповед № КД-14-63 от 23.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Пожарево, община Тутракан, област Силистра.

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповеди № РД-14-56 от 16.06.2020 г., № РД-14-57 от 16.06.2020 г., № РД-14-58 от 16.06.2020 г., № РД-14-59 от 17.06.2020 г., Заповеди № РД-14-60 от 22.06.2020 г. и № РД-14-63 от 23.06.2020 г.  които подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 06.08.2020 г., вкл.).

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us