Геодезия

Новият шеф на АГКК инж. Михаил Киров: Геодезията се превърна в наука за управление на данни

В агенцията се чувствам в свои води

 

Инж. Михаил Киров е роден в Ловеч, завършва средното си образование в Строителния техникум в Кърджали и висшето си образование в УАСГ. Учи и във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методи“. От 1985 г. до 2000 г. работи в „Ловешки териториален кадастър“ ЕООД, като от четири години е бил управител на фирмата, а от 2001 г. е началник на Службата по кадастъра – Ловеч.
Той е един от хората, които бяха временно изпълняващи длъжността шеф на АГКК от есента на 2016 г. насам.
От 16 юни 2017 г. е назначен за изпълнителен директор на най-важната за геодезистите и за кадастъра агенция в България.
 
 

През последните месеци в агенцията се смениха няколко временно изпълняващи длъжността директори. Като геодезист, а не като шеф на АГКК – как смятате, че трябва да се назначава шефът на агенцията? Вашето лично мнение на базата на опита ви?

По-съществения въпрос е изпълнителният директор на АГКК да работи и управлява професионално и с отдаденост. Дори и да не знаеш в детайли определен проблем, когато работиш в екип, когато умееш да приобщаваш хората около себе си за постигане на общите задачи, когато даваш личен пример в работата си, резултатите идват.

Как се чувствате като директор на АГКК?

Част от екипа на агенцията съм от нейното създаване. Познавам и проблемите, и предизвикателствата. Искрено ме правят щастлив постигнатите успехи, а те съвсем не са малко. Напредъкът на тази все пак млада агенция е наистина голям. Потенциалът обаче е огромен и трябва да се развива и постигнатото да се надгражда.

Винаги съм смятал, че агенцията е изключително важна в много направления и ще отстоявам достойната позиция и мястото на АГКК в национален и международен план. Накратко – чувствам, че мога да допринеса още много за развитието на АГКК, чувствам се в свои води.

Докато бяхте шеф на службата по кадастъра в Ловеч тя бе една от най-добре работещите, често давана за пример в цяла България. Какви бяха причините за това? Ще успеете ли да пренесете опита си и в АГКК?

СГКК Ловеч наистина е пример, с който се гордея. Тайната в успеха е добрият екип, насочен към постигане на резултати. Непримирим съм към мързела и формалното спазване на работно време, без да бъде свършена работа. Старал съм се да давам личен пример на колегите си и по този начин да ги заразявам с ентусиазъм. Вярвам, че натрупаният опит през годините ще ми помогне да пренеса модела на управление на СГКК Ловеч и в АГКК.

В тази връзка – какви са вашите приоритети и къде трябва да е кадастърът ни утре?

Няколко са краткосрочните и средносрочни приоритети, които да бъдат постигнати, успоредно с които ще работим и за дългосрочната визия на АГКК във всички направления.

Единият е облекчаване на режима на работа с гражданите и бизнеса, както и намаляване на административната тежест. В тази връзка сме предприели действия в краткосрочен и средносрочен план.

Създадена е възможност за общинските администрации да заявяват и получават услуги по електронен път за имотите, собственост на общината, включително скици, схеми и справки. Създадена е възможност за общинските администрации да заявяват и получават услуги по електронен път за провежданите от тях административни производства пред трети лица. Създадена е възможност за общинските администрации, за отдалечен достъп до данните в кадастъра, в реално време. Откриваме изнесени работни места в сградите на общинските администрации. Вече открихме две приемни и в централна градска част на София. Популяризираме предоставянето на електронни услуги от кадастъра чрез медийни кампании.

Друг приоритет е увеличаването на покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри. Освен регулярното възлагане на създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри, на 15.11.2016 г. започна изпълнение на промените в ЗКИР, приети през 2016 г., създаващи режима на служебно преобразуване на КВС в КККР. През 2017 г. ще продължи процеса по преобразуването на данните от картите, одобрени и поддържани по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ по график, утвърден от изпълнителния директор на АГКК и съгласуван от министъра на земеделието и храните.

Що се отнася до дейности по поддържане и развитие на информационната система на кадастъра и имотния регистър злагаме на прилагането на технологиите. Въвеждането на електронно управление и електронно обслужване, както и електронни вътрешни административни услуги е основен приоритет на агенцията. АГКК е една от администрациите, които още от 2008 г. имат национално внедрена информационна система, която съдържа актуална база данни на кадастъра и може да обслужва в реално време потребителите с кадастрална информация. Важно е да промотираме възможностите за предоставяне на електронни услуги на потребителите. Важно е да убедим другите администрации да достъпват служебно данните, да обменяме по електронен път служебно информацията помежду си, за да не се налага да изискваме от граждани и фирми да се редят на опашки в една или друга администрация, за да получат документ, който ние можем служебно и по електронен път да си обменим. АГКК технологично има възможност за предоставяне на основните електронни услуги, както и да бъде оперативно съвместима с други администрации за служебен обмен на данни.

Независимо от това, за да отговори на всички съвременни изисквания и напреднали технологии, през 2017 г. АГКК ще продължи надграждането и развитието на информационно-комуникационната среда в АГКК и интеграция на информационните процеси, с цел оптимизиране на съществуващите електронни услуги и развитие на нови такива, както и отразяване на промени, наложени от изменение на нормативната уредба и нови нормативни актове.

Друга важна цел е надграждането и оптимизирането на Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър, която ще се извършва с оглед на увеличаване на количество и типове данни в системата. Това налага ИИСКИР да започне през 2017 г. да се надгражда и развива в няколко насоки, които да позволяват работата с нови видове данни, изготвяне и предоставяне на нови услуги, осигуряване на автоматизиран обмен с външни системи и др.

Важен въпрос е усъвършенстването на нормативната уредба. Кадастърът и имотният регистър се създават в съответствие със ЗКИР. През 2017 г. ще бъдат разработени нови или изменени и допълнени нормативните актове, с което подзаконовата нормативна уредба ще бъде в съответствие със ЗКИР. Те ще засягат прецизиране на реда и условията за извършване на контролните дейности от службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) и АГКК в процеса на създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние; подобряване качеството на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри и на тези, които са в процес на създаване; създаване на условия за трансфер на структури от кадастрални данни между различни информационни системи.

А що се отнася до въпроса как си представям кадастъра утре? Представям си завършени дейности по създаване на кадастрална карта и регистри. Както и създаден единен поземлен регистър. Освен това и създадена единна геопространствена основа на цялата територия на България. Създадена е единна национална структура по поземлена администрация. Потребителите на геопространствена информация да са удовлетворени напълно чрез постоянни мерки за подобряване на качеството и увеличаване на услугите. Представям си приложение на технологиите в геопространствената информация и провеждане на устойчива и дългосрочна кадрова политика.

Имате ли точен план за стъпките, които ще предприемете за по-добра работа на агенцията?

Имам желанието и волята да предприема необходимите действия за подобряване работата на агенцията и ще насоча усилията си в тази посока. Първите стъпки вече са направени, като предприехме спешни мерки в посока подобряване обслужването на граждани с кадастрална информация за по-качествено и по-бързо обслужване. Откриват се допълнителни офиси в централната градска част на столицата, което ще облекчи достъпа на физическите и юридическите лица при ползването на услуги от Агенцията и ще намали опашките. Агенцията отдавна предлага електронни услуги. Работи се в посока популяризирането им. Започваме провеждането и на обучения и срещи с общини, нотариуси и служби по земеделие относно предоставяне на електронни кадастрални услуги чрез КАИС. Необходима ни е подкрепа за увеличаването на щата на агенцията.

Каква е оценката ви на държавната политика за кадастъра?

АГКК среща подкрепа в реализирането на политиките си за развитие. Работим в екипност с политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Министър Нанков спомена кадастъра като приоритет на министерството, но на първо място все пак постави санирането и водната реформа. Срещате ли разбиране за проблемите на кадастъра?

Министърът познава както работата на АГКК, така и проблемите и предизвикателствата пред агенцията. Срещам пълно разбиране и в негово лице и от неговия екип при постигане на целите и задачите.

По време на кабинет 2 на Борисов бе въведено преобразуването на КВС в КККР. Върви ли по график и какви са проблемите? Колко експерти работят по него?

Със Закона за изменение и допълнение на ЗКИР (обн. ДВ. бр. 57 от 2016 г.) се създаде възможност за ускоряване на процеса по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната чрез въвеждане на опростена процедура за неурбанизираните територии. Предвижда се преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта да се извърши от АГКК, което ще осигури възможност в кратки срокове и с минимален финансов ресурс да се постигне покриване на голям процент от територията на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри. Създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри за значителна част от територията на страната е предпоставка за създаването на имотни партиди на базата на кадастрален идентификатор на имота, създаден с кадастралната карта, което ще доведе до отразяването на верни и актуални данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Разбира се, нормално е в началото на подобна мащабна реформа в началния й етап да срещне някои трудности, докато се установи методологията и процесът, но агенцията ги изчиства и вървим напред. Звеното за преобразуване вече е обучено, натрупало е съответния опит, технологично проблемите, които се появиха в началото са отстранени и малкото забавяне спрямо утвърдения график се наваксва.

От общо 3999 землища, които са разпределени в 17 етапа, са преобразувани 893 бр., от които 230 бр. допълнително са преминали през контролна процедура и са проверени, коригирани спрямо последните изисквания и за тях се изготвят заповеди за одобрение. Към момента има издадени общо 54 заповеди за одобрение и землищата са мигрирани в системата ИИСКИР.

Повечето хора, които се занимават с кадастър, се вълнуват от следния въпрос. През 2016 г. бяха обявени 14 обществени поръчки за изготвяне на кадастрални карти и кадастрални регистри финансирани от държавния бюджет, като една от тях беше прекратена. Как оценявате процедурите по избор на изпълнител и факта, че някои от изпълните са спечелили тогава по 5-6 лота едновременно? Как върви изпълнението на тези поръчки? Все пак изминалата зима беше доста тежка за геодезическа дейност?

Изпълнителите на дейностите по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри са определени въз основа изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на възложителя заложени в документациите за обществените поръчки. Офертите са оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта“, съгласно методика за оценка, и участника с най-висок брой точки е определен за изпълнител на съответната обособена позиция.

Договорите се изпълняват. Като се има предвид лошите метеорологични условия през изминалата зима, дейностите по договорите бяха прекъснати за два – три месеца. Но въпреки това за по-голямата част от обектите има приети геодезическа мрежа с местно предназначение и работна геодезическа основа и са на етап изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри. По останалите договори са предадени материали за геодезическите мрежи с местно предназначение и предстои приемането им.

Друга основна тема е заплащането. През 2014 г. прогнозната стойност на един хектар кадастрална карта е бил около 600 лв. От последните обявени обществени поръчки се вижда, че прогнозната стойност на един хектар е спаднала наполовина – около 300 лв. Това държавна политика ли е според вас или е наложено от пазара?

През 2014 г. са възлагани дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за райони на гр. София, общински центрове и други населени места. Прогнозната стойност на обществените поръчки е определена на база лв./ха, в зависимост от сложността на обектите. Не може да се сравни изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри на район на гр. София с това за общински център и по-малко населено място. Поради това усреднената стойност за създаване на кадастрална карта на хектар е бил около 600 лв.

Съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 15.04.2016 г. прогнозната стойност на обществени поръчки за услуги, които са регулярни се определя на базата на действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през предходните 12 месеца. В съответствие с чл.21, ал.8 на ЗОП прогнозната стойност на последната обявена и проведена обществена поръчка за възлагане на дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е около 400 лв. на хектар с ДДС.

Какво смятате за процедурата за провеждане на търговете?

При възлагане на дейностите по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, АГКК спазва стриктно изискванията, заложени в ЗОП. Процедурите са сложни, отнемат много време и човешки ресурс. За по-голяма прозрачност АГКК предоставя възможност на външни лица, предложени от браншовите организации, да участват в комисиите за определяне на изпълнители.

Преди 9 години, когато имахме честта да направим интервю с вас, ви питахме за качеството на КК и КР. Дали днешните кадастрални карти са по-качествени от онези, правени преди 9 години? Промени ли се естеството на грешките и изобщо – поучихме ли се от грешките си в правенето на КК и на кадастър?

Съгласно ЗКИР, кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване основно на данни, които се съдържат в карти и регистри, одобрени по реда Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, данни от планове на населените места, създадени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна република България и Закон за териториално и селищно устройство и чрез преки геодезически измервания.

Геодезически измервания за територията на земеделските земи и горите не са извършвани, поради което в кадастъра се прехвърлят и всички непълноти и грешки от картата на възстановената собственост.

В урбанизираните територии най-много грешки се допускат при първоначално създаване на кадастралната карта, изразяващи се в неточно отразяване на имотни граници и непълноти в данните за собственост. Тук трябва да отбележа, че неучастието на собствениците на недвижими имоти в процеса на създаване на кадастралната карта допълнително води до допускане на грешки.

Разбира се, че през тези години натрупахме опит и непрекъснато се стремим към минимизиране на допусканите грешки.

Качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри може да бъде подобрено и това ще се стремя да е един постоянен процес. Осъществяването на контрола при създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри да бъде от екип, в по-широк състав, включващ служители на АГКК, представители на браншовите организации и на фирмите изпълнители.

След влизане в сила на КККР, допуснатите грешки по вина на изпълнителя на кадастрални дейности се отстраняват за негова сметка в срока за отстраняване на дефектите, определен съгласно договора за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри. След изтичане на срока за отстраняване на дефектите СГКК се счита за задължено лице в случаите на непълнота или грешка в КККР при изпълнени задължения от заинтересованите лица и наличие на данни, които се съдържат в карти, планове, кадастрални планове, приложени подробни градоустройствени планове, приложени подробни устройствени планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство и Закона за устройство на територията, които еднозначно определят границите на имота. Непълнотата или грешката се отстранява въз основа на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, изработен от службата по геодезия, картография и кадастър.

До последните нормативни промени в ЗКИР от 2016 г., отстраняването на ЯФГ се извършваше от МЗХ, в КВС и в процеса на създаване на КККР по реда на ЗКИР.

С изменението в ЗКИР от 2016 г. и Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се регламентира нормативно процедура по отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ). За отстраняване на ЯФГ, АГКК възлага на правоспособни лица по реда на ЗОП изработване на проекти за изменение на КККР. Процедурата се провежда от АГКК.

Процедурата по отстраняване на ЯФГ е съществен механизъм, чрез който ще се подобри качеството на КККР, като границите на трайните топографски обекти с естествен или изкуствен произход – пътища, язовири и други ще бъдат нанесени в КК на вярното им местоположение.

Служебният министър Спас Попниколов откликна на инициативата на геодезистите за среща с ръководството на АГКК и представителите на съсловните организации през февруари и дори предложи подобни срещи да са регулярни и се случиха цели две по време на служебния кабинет. Сега планирате ли такива срещи и какъв е отзвукът в министерството?

Срещата на политическото ръководство на МРРБ, на ръководството на АГКК с представителите на съсловните организации винаги е била положителна инициатива. Полезно и за нас като администрация е да се обсъждат в широк формат, включващ и неправителствения сектор и научните среди по важните за сектора теми. Доказателство колко е важно различните гледни точки да бъдат обсъдени и чути е, че още в предишния период, когато бях и.д. директор на АГКК, инициирахме с писма до съсловните организации и научните среди да излъчат свои представители за разработване на Стратегия 2030 за развитието на геодезията, картографията и кадастъра в България. Полезно е срещите с неправителствения сектор да бъдат регулярни.

Планирате ли агенцията да подпомага организирането на разяснителни семинари и как ще става допълнителната подготовка на кадри?

Бих искал тук отново да промотирам интернет страницата на АГКК – www.cadastre.bg, която поддържа богата информация за предоставяните услуги, необходимите документи и стъпките за заявяването и получаването им. Разкрита е телефонна линия за предоставяне на информация, включително и за движението на съответните преписки. Потребителите биват консултирани и на гише.

Започнахме поредица от провеждане на специализирано обучение. АГКК има постоянна политика на обучение на кадрите си, като изпраща служителите си на специализирани обучения. Важно е и сътрудничеството с УАСГ в тази посока, за което провеждаме разговори за синхронизиране на програмите на студентите.

Как ще си сътрудничите с УАСГ? Ще идват ли студенти от там при вас на стаж?

В Агенцията съществува практиката студенти не само от УАСГ, но и от други висши училища да ни посещават и се запознават с нашата работа. Това обикновено е по техен план и заявка към нас. Току що приключи такова учебно посещение на студенти по география от Геолого-географския факултет на Софийския университет във връзка с провеждане на практика по Математическа география и картография.

Агенцията е отворена към подобни инициативи и винаги е подкрепяла провеждането им.

АГКК беше възложител на проект за провеждане на геодезически измервания и картографиране на района на българската база в Антарктида. Какво предстои след цифровата карта на българската база?

АГКК като институция, която е отговорна да създава топографска база данни за територията на страната и за района на българската база в Антарктика, в изпълнение чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ЕТК възложи на български геодезисти, включени в 25-ата Българска антарктическа експедиция, разширяване на създадените геодезическа основа и цифрова едромащабна топографска карта за района на БАБ на остров Ливингстън.

Проектът по договор между АГКК и Българския Антарктически институт, обхваща откритите от сняг и лед скални участъци в района на БАБ извън обхвата на картираната през сезон 2015/2016 г. и цялостната инфраструктура, състояща се от жилищни сгради, специализирани складови конструкции, генераторно помещение и други обслужващи постройки.

Би могло да се мисли за разширяване на картографираните територии, съобразно развитието на геоложките, глациоложките и други проекти, провеждани по научната програма на Антарктическия институт.

Какви качества трябва да притежава един геодезист днес? И какво е бъдещето на геодезията?

Геодезията вече се трансформира от наука, известна в обществото най-вече като „земемерство“, в наука, която създава и управлява бази данни. Или казано с други думи обединяването на IT технологиите и геодезията ще дава резултати в областта на управлението на бази данни и в сферата на географските информационни системи. Те поддържат информация за кадастър, регулации, паметници на културата, въздушни снимки, подземни проводи и съоръжения, изобщо всякаква геопространствена информация и всичко, което е свързано с управление обществени системи, структури и услуги.

В този смисъл, смятам, че един геодезист днес трябва да притежава познания и умения в много области на знанието, тъй като геодезията става наука, която е пряко свързана с математиката, астрономията, физиката, електрониката, дистанционните методи, правото, геодинамиката, и той трябва да притежава не само склонност към точните науки, но да бъде отворен към новите технологии и научни постижения, да бъде отдаден на професията си.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us