Геодезия

Ново съдържание на кадастъра и нови административно процедурни правила

Част трета

Емилия Ангелова

Емилия Ангелова е била юрисконсулт в Столична община – район „Триадица“, АГКК, ДНСК и Министерство на финансите. От 2006 г. работи като главен юрисконсулт в „Географска информационна система – София“ ЕООД. Участник е в създаване и внедряване на проект „Информационна система на кадастъра и имотния регистър -ИКАР“, както е и в работните групи по изменение на ЗКИР и създаване на подзаконовите нормативни актове. Правен консултант е на АГКК.

Настоящото изложение представлява продължение на коментара от предишните броеве на списанието върху измененията на ЗКИР.

Въпреки многообразието и множеството предложения за изменение на ЗКИР относно правоспособността и правомощията на административните органи, измененият ЗКИР въвежда много малко изменения, отнасящи се до проблематиката на правоспособността по геодезия, картография и кадастър. Единствената съществена промяна се отнася до разширяването на кръга от лица, имащи право да придобият правоспособност. До последното изменение право да се регистрират като правоспособни лица имаха само физически лица – български граждани, съответно българско юридическо лице. В синхрон с изискванията към Република България като държава – членка на Европейския съюз да не създава нормативни пречки на гражданите на Европейския съюз, законно установен в държава- членка за предоставяне на услуги от с временен и случаен характер в друга държава – членка въз основа на оригиналната си професионална квалификация, без да се налага да кандидатства за признаване на квалификациите му със ЗИД на ЗКИР се даде възможност в регистъра на правоспособните лица да се вписват:

1. Физическо лице, което е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и

2. Юридическо лице, регистрирано по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, което има за предмет на дейност създаване на кадастър, съответно извършване на дейности по геодезия или картография, и в постоянния му специализиран състав има лице или лица, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография и кадастър.

Останалите изисквания по отношение на лицата, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография и кадастър, режимът на регистрация, както и основните им правомощията се запазват. По този начин не се постигна една от основните задачи на ЗИД на ЗКИР, които бяха поставени при първоначалното му създаване от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (2010 г.), а именно прецизиране и създаване на единен и единствен режим за удостоверяване на правоспособността за лицата с професионална квалификация по геодезия.

Относно правомощията на административните органи по прилагането на ЗКИР се извърши промяна в органа, одобряващ формата на записа на цифровите карти и регистрите и на документи и данни към тях. Министерският съвет беше заменен от министъра на инвестиционното проектиране. Тази промяна на одобряващия орган от една страна предоставя възможност за гъвкавост при актуализацията и осъвременяването на формата, но от друга дискредитира неговата задължителност за администрациите, които не попадат под административното ръководство на това министерство. Независимо от това по отношение на обмена на данни между АГКК и други ведомства и лица, както и по отношение на услугите, които се предоставят от АГКК този формат след неговото одобряване ще бъде единственото средство за представяне на данните от цифровите карти, регистрите и документите към тях.

Друга промяна в регламентацията на правомощията на административните органи по прилагането на ЗКИР е законово предвидената възможност Службите по геодезия, картография и кадастър да извършват административно обслужване и извън определените им райони по график, одобрен от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Наред с това се допусна официалните удостоверителни документи да се издават, освен от началника на службата по геодезия, картография и кадастър и от оправомощени от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър служители за територията на цялата страна. С така въведените промени се цели постигане на по-голяма бързина при извършването на административното обслужване с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри. Тази цел, както и условията и редът за предоставяне на услуги следва да бъдат подробно доразвити в предвидения за издаване подзаконов нормативен акт по чл. 58 на ЗКИР.

С изменението на ЗКИР се въведе ограничение за откриване на производство за създава на кадастрална карта за отделен имот или за група имоти (чл. 35а от ЗКИР) в територии, за които има одобрен кадастрален план или карта, или съответно план, одобрен по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Създаването на кадастрални карти по чл. 35а от ЗКИР пораждаше редица проблеми, като при одобряването им, така и при поддържането им. Границата на един поземлен имот от такава кадастрална карта в случаите на наличен кадастъра за територията представлява и граница на съседен имот, за които данните се поддържат от общинската администрация или общинската служба „Земеделие”. Промяна на местоположението на такава граница изисква синхронизация на процедурите на различните административни органи, за която няма предвиден нормативен ред. Именно този род проблеми доведе до въведеното ограничение в прилагането на чл. 35а от ЗКИР.

Една малка, но съществена промяна се извърши по отношение на правоспособното лице, на което може да се възложи изработването на КККР по чл. 35а от ЗКИР за територия с открито производство за изработване на КККР. Преди изменението съгласно чл. 35б, ал. 2 от ЗКИР собственикът можеше да възложи изработване на КККР по чл. 35а от ЗКИР за територии с открито производство само на правоспособното лице, посочено в заповедта по чл. 35, ал. 2 от ЗКИР, т.е. лицето, което изработва КККР за цялата територия. След одобряването на ЗИД на ЗКИР това изискване отпадна.

Автор

Теодора
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us