Геодезия

НСИ: Стопанската конюнктура се променя към по-лошо


Количеството произведена строителна продукция спада

Стопанската конюнктура в страната през март 2011 г. отбелязва негативна промяна, съобщиха от националната статистика. Общият показател на бизнес климата е намалял с 4,1  пункта спрямо февруарското си равнище поради по-неблагоприятния в сравнение с предходния месец бизнес климат в промишлеността, строителството и услугите.

nsi.JPG

През март 2011 г. съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 1,7  пункта спрямо предходния месец,  което се дължи на малко по-резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи по отношение на бизнес състоянието на предприятията от бранша.  По тяхно мнение има известно подобрение в осигуреността на производството с поръчки в сравнение с предходния месец, като и прогнозите,  свързани със строителната дейност през следващите три месеца, са благоприятни (балансовият показател се покачва с 6,8 пункта). Несигурната икономическа среда и финансовите проблеми продължават да са основните фактори,  затрудняващи дейността в отрасъла,  като отрицателното влияние и на двата фактора се засилва през последния месец и е все още над обичайното за последните десет години . По отношение на продажните цени в строителството анкетата регистрира очаквания за увеличение през следващите три месеца.

По предварителни данни на НСИ през февруари индексът на произведената строителна продукция, изчислен на базата на сезонно изгладени данни, е с 1,1 на сто под нивото от предходния месец. Календарно изгладените данни показват спад от 13,6 на сто на строителната продукция през февруари 2011 г. в сравнение със същия месец на 2010 г.

 

nsi1.JPG

За изчисляване на индексите се използва информация за отработеното време в строителството на базата на месечно извадково наблюдение на строителни предприятия, чиято продукция надхвърля 75% от общата строителна продукция в страната. През февруари спрямо предходния месец продукцията от строителство на сгради намалява с 0,4 на сто, а гражданско/инженерното строителство – с 1,6%. На годишна база намалението на строителната продукция през февруари се определя предимно от отрицателния темп при гражданско/инженерното строителство, където спадът е 19%, а в сградното строителство намалението е 9,5%.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us