Геодезия

Някои изменения в Закона за устройството и застрояването на Столичната община

New Image

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с недвижими имоти и процесуално представителство по административни и вещноправни спорове. За контакти тел. 0887218771 и email mgb@abv.bg. Сайтът на адв. Михаела Белчева е www.mihaelabelcheva.com

Законът за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО) определя специфичните правила и нормативи за устройството и застрояването на територията на общината. На територията на СО се прилагат нормите на ЗУЗСО, а ЗУТ се прилага само в случаите, в които ЗУЗСО няма изрични разпоредби. В бр. 17 на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение и допълнение на ЗУЗСО. Настоящето изложение има за предмет само някои от измененията, които въвеждат изцяло нови и различни правила от досегашните или съществено изменят съществуващи процедури.

В ал. 3 на чл. 11 изрично е добавено, че в незастроени поземлени имоти, попадащи в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система, изграждането на временни строежи от собствениците им се допуска въз основа на виза за проектиране. Строителство в такива поземлени имоти е допустимо, само ако строежите са с функциите по чл. 12 и при спазване на устройствените правила и нормативи. С промяна на чл. 12 е дадена възможност в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система след обществено обсъждане да могат да се поставят и преместваеми обекти по чл. 56 ЗУТ, които обаче не могат да заемат повече от 10% от площта на имота, както и монументално-декоративни и информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ. Обектите за спортни или културни дейности, които могат да се изграждат в терени на зелената система, вече могат да бъдат само открити (но не и сгради).

Отменя се чл. 16, следователно отпада облекченият режим за София при промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди по реда на Закона за опозване на земеделските земи да не се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе.

Отменя се чл. 17, т.е. отпадат специфичните срокове по ЗУЗСО за провеждане на отчуждителни процедури за изграждане на обекти – публична общинска или публична държавна собственост. В §23 на ЗИД се урежда материята, като се въвеждат два режима – срокове за отчуждителни процедури по подробни устройствени планове, влезли в сила до влизането в сила на ЗУЗСО на 28 януари 2007 г., и срокове за отчуждителни процедури по подробни устройствени планове, влезли в сила след тази дата. По отношение на ПУП, влезли в сила преди 28 януари 2007 г., сроковете за отчуждаване по отменения чл.17 текат от тази дата. По отношение на ПУП, влезли в сила след 28 януари 2007 г., сроковете за отчуждаване са по чл. 208 от ЗУТ и се прилагат правилата на ЗУТ. По отношение на плановете, влезли в сила до 28 януари 2007г. и след изтичане на предвидените в отменения чл.17 срокове за отчуждаване и непроведено отчуждително производство, също се прилагат правилата на чл. 208 от ЗУТ.

В Приложението към чл. 3, ал. 2 се добавят нови норми към ред „Урбанизирани територии“- следователно тези норми са общи и се прилагат за всички видове урбанизирани територии. Нова и важна е възможността при спазване на санитарно—хигиенните и екологични изсквания да може да бъде променяно предназначението, определено с ПУП за определени урегулирани поземлени имоти от жилищни в нежилищни и от нежилищни в нежилищни само с виза за проектиране, без да се изисква изменение на ПУП. Такава възможност досега имаше само за имоти в жилищни устройствени зони.

Създава се нов чл. 17а, съгласно който подробни устройствени планове за преструктуриране на жилищен комплекс в жилищните зони с преобладаващо комплексно застрояване не могат да се изменят в срок от 5 години от влизането им в сила по отношение на характера на застрояване – от ниско в средно и/или високо и от средно във високо застрояване. Това може да става само с изменение в ОУП, който предвижда за територията зона, различна от жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване. §26 от ПЗР предвижда същия ограничителен лежим и за влезлите в сила или одобрените до влизане в сила на ЗИД на ЗУЗСО подробни устройствени планове за преструктуриране на жилищен комплекс в жилищните зони с проеобладаващо комплексно застрояване – те също не могат да се изменят в срок от 5 години от влизането им в сила по отношение на характера на застрояване – от ниско в средно и/или високо и от средно във високо застрояване. Тази забрана може да се преодолява само с изменение в ОУП, който предвижда за територията зона, различна от жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване.

Започнатите до влизането в сила на ЗИД на ЗУЗСО производства по изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения се довършват по досегашния ред и при спазване на разпоредбите, действали при издаването на разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план.  Започнати производства представляват тези, за които до влизането в сила на изменението на закона е издадено разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план.

Влезлите в сила или одобрените до влизането в сила на изменението на закона подробни устройствени планове за територията на Столичната община запазват действието си. В случаите, когато одобряването на работен устройствен план към ПУП е задължително, работният устройствен план се изработва при спазване на нормите, действали до влизането в сила на изменението на закона. Същевременно действаща и непроменена е нормата на §2 от ПЗР на ЗУЗСО, съгласно която влезлите в сила или одобрените до влизане в сила на ЗУЗСО (28 януари 2007 г.) ПУП запазват действието си, само ако не противоречат на разпоредбите на ЗУЗСО и на предвижданията на ОУП.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us