Геодезия

Някои съображения по ЗИД на ЗКИР 2016

На 23 юни Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към парламента обсъди предложението на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР). На 7 юли народното събрание окончателно прие на второ четене закона. На 22 юли 2016 г., ЗИД на ЗКИР е обнародван в Държавен вестник. Така за по-малко от три месеца законът за кадастъра бе ремонтиран два пъти от народните представител – положителен факт, който показва държавнически интерес към темата. Геодезистите, занимаващи се с кадастър, обаче не изглеждат доволни от постигнатите промени в закона и коментират, че законодателят не се е вслушал в експертните им аргументи.

Публикуваме извадка от протокола на последното заседание в комисията на народното събрание, за да се запознаят читателите с някои от забележките на геодезистите.

Едно към едно

………………………………….

ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Добре, г-н Боев.

ЦВЕТЕН БОЕВ, експерт: Аз ще кажа само две изречения във връзка с това, че КВС я създаваме чрез интегриране на планове за земеразделяне и планове, които са направени на имотите в реални граници. Още тогава, когато плановете за земеразделяне са създавани, създателите и вносителите на закона знаеха, че това не е кадастър. Картата се създаваше чрез дигитализиране на петхилядна карта и точността й никога не е отговаряла на кадастрална карта. Сега в момента, премествайки автоматично, сменяйки наименованието на тази карта, от КВС ние правим кадастрална карта.

Няма държава в Европа, в която кадастралната карта да е с точност на петхилядна карта. Такава държава няма. Това ще създаде неимоверни проблеми пред гражданите по отношение на доказване на правата им на собственост, така че много внимателно моля господата и дамите народни представители да огледат текстовете на закона и да помислят какво правят в момента. Благодаря.

………………………………….

ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Други мнения? Заповядайте моля.

ЗЛАТАН ЗЛАТАНОВ: Прощавайте, това е едно от нещата, които ние бяхме предложили – ние доста неща бяхме предложили, нито едно не е прието, но върху това бих искал да наблегна, ако е удобно, две минутки ще отнема. Правоспособните лица са признати от държавата като квалификация и т.н. В ал. 6 на чл. 55 се уточняват кои са органите, които могат да правят разпечатки от тази кадастрална карта. Ние предлагаме към тези органи да бъдат включени и правоспособните лица – ще кажа защо. Първо, от това държавата по никакъв начин няма да бъде ощетена, защото таксите ще бъдат абсолютно същите. Опашките за издаване на скици ще намалеят многократно, това не е издаване на скици, това е разпечатване на нещо, което е в тази система. Освен това проверките, които ние правим като правоспособни лица, са много по-добри, направо можем да преценим дали можем да издадем скица на лицето, което се явява и желае тази скица. Предлагам към тези лица които са лица с публични функции, административен орган или обществени организации, предоставящи обществени услуги и т.н., да бъдат включени, ако е възможно, и правоспособните лица по този закон. И да бъде премахнато последното изречение от тази алинея 6 – „разпечатаното копие се ползва само за провежданите от тях производства”. Искам да кажа, че ние ежедневно разпечатваме много такива, само че това се нарича „справка”, няма силата на такъв документ, така че мисля че ще бъде много полезно, от всяка гледна точка, правоспособните лица да бъдат включени към тези органи, които могат да разпечатват тези документи. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря и аз. Това възможно ли е, при положение че все пак няма внесено предложение?

ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА: По принцип официалният удостоверителен документ е електронният документ. Разпечатаното копие, всъщност вече се явява копие, идеята е този орган, който ще използва официалния удостоверителен документ, просто да завери, че копието отговаря на електронния носител когато съхранява хартиено копие, тоест когато е необходимо в преписките да си съхранява хартиено копие. Идеята е, че действително има много процедури – административни и публични, които изискват задължително в преписки да се съхранява на хартия информацията, която е в удостоверителния документ, а когато той е издаден в електронен вид, това няма как да стане. Такава е идеята на текста. Това, което те предлагат като вариант, всъщност, вече изменя идеята и не знам доколко…

ЗЛАТАН ЗЛАТАНОВ: Не разбрах как се изменя идеята.

ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА: Идеята е да не се издава точно скица от тези лица, а само да се разпечатат и да съхраняват при себе си хартиените копия, но електронният документ ще бъде официален, но понеже има закони, в които има специални изисквания в досиетата да се съхраняват скици на хартиен носител, това възпрепятства използването на електронни документи и това е идеята на текста.

ЗЛАТАН ЗЛАТАНОВ: Точно така, но това ще стане в някакво бъдеще. До тогава докато това стане, опашките за скици, ще бъдат същите. И това, което предлагаме просто е тези органи да могат да разпечатват тези документи и по този начин опашките пред службите по кадастър, аз гарантирам, че те ще бъдат намалени – хайде не наполовина, но едно 30 % ще бъдат намалени.

ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА: Все пак официалността на документа е важна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Г-н Карагьозов, имате думата.

КИРЧО КАРАГЬОЗОВ: Аз не приемам за рационално това предложение, тъй като почваме ли да ползваме много хора официално за данни, вече създава предпоставка за много други неща. Все пак това са документи, които удостоверяват, в някаква степен, част от собствеността на гражданите, много данни се съдържат в този документ, така че, аз лично, не считам, че трябва да стане.

ЗЛАТАН ЗЛАТАНОВ: Те се ползват и в момента, разбирате ли. Няма разлика.

КИРЧО КАРАГЬОЗОВ: Когато ги ползвате за собствени нужди, а когато ги предоставяте на трети лица, вече става съвсем различно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Други? Не виждам. Вносителите не възприемат идеята. Тогава гласуваме предложението на г-жа Янкова и група народни представители по § 24. Моля гласувайте.

………………………………….

Кажете Вие на финала, колега.

ЗЛАТАН ЗЛАТАНОВ: Аз се извинявам с едно предложение, което бих искал да включа. Това е за един дълъг спор, който при миналите поправки в закона не можа да се случи. Може би не сте запознати, но инженерите-геодезисти са длъжни да членуват в две камари. Това са Камара на инвестиционното проектиране и Камара на инженерите по геодезия. Затова ние имахме предложение и миналия път, за съжаление не се стигна до разглеждането му.

Предлагаме в Преходните и заключителни разпоредби да бъде включен един нов параграф, а именно поправка в Закона за геодезия и картография, където в чл. 24 да се допълни една нова алинея, че „Правоспособността по геодезия и съответно по кадастър, се признава за пълна проектантска правоспособност по смисъла на Закона за устройство на територията, необходима за изпълнение на геодезически дейности по устройственото планиране”.Това е едно много старо наше предложение и затова предлагам, ако приемете, че може да се разсъждава по този въпрос. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗАЕЛЕНОГОРСКИ: Аз, чисто процедурно, не виждам как може да стане това, нали така колеги. Ние сме на второ четене, то трябва да бъде направено от колега, народен представител, в съответния срок и т.н. Това, обаче, не означава, че ако Вие впоследствие убедите колеги, народни представители да внесат подобен законопроект, ние няма да го гледаме. Може да се внесе отделен законопроект само по конкретен текст, да си го гледаме да си мине и да си влезе в Зала. Но по този ред, няма как да стане. Нали така , Стефане.

СТЕФАН ТОДОРОВ: По принцип, този проблем ни е известен от първообраза на двата закона, както се казва, но честно казано, не сме намерили досега разрешение, въпреки че имаше опити, поради факта, че в самата гилдия, поне до скоро, имаше различия. И от тази гледна точка бяхме казали, съберете се двете камари, предложете едно общо решение, с което сте съгласни и тогава ще го направим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Вижте, все пак седнете и напишете всички тези неща, дайте ми ги на мен или в комисията, обещавам, че аз сериозно и колеги, които имат ангажименти ще обсъдим, ще обмислим сериозно това предложение и ако го сметнем за целесъобразно, ще го предложим като законопроект, така че темата е отворена и после ще направим едно обсъждане.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us