Геодезия

Обнародваха промени в нормативни актове, касаещи промяна на предназначението на земеделски земи

В днешния брой 93 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в три нормативни акта, касаещи промяната на предназначенито на земеделските земи. Това са Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи и Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение. Промените са направени с Постановление № 238 от 5 ноември 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет. Те бяха гласувани от кабинета на 31 октомври 2018 г.

Текстовете са обнародвани на стр. 4 от държавното издание или онлайн на адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=734A6BADEF126E60B36B07A207FF1231?idMat=131668.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us