Геодезия

Обнародваха промените в наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на КККР

В днешния брой 25 на „Държавен вестник“ са обнародвани промените в Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. След проведено обществено обсъждане предложенията от страна на колегията не бяха приети и проекта за изменение и допълнение на наредбата остана в оригиналния му вариант. Текстовете се намират на стр. 65 от днешния брой на „Държавен вестник“ и на адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F7EB586BAF532F4169C221FB09D12B7F?idMat=124198.

Наредбата влиза в сила от днес с изключение на § 7, касаещ създаването на Форма 1 на приложение № 7 към чл. 25, ал. 4 – КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, част А: ДАННИ ЗА ИМОТИ, НОСИТЕЛИТЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА, ВЕЩНИТЕ ПРАВА И АКТОВЕТЕ, ОТ КОИТО СЕ ЧЕРПЯТ ПРАВАТА. Той влиза в сила в срока по § 15, ал. 2 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 4 от 2017 г.).

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us