Геодезия

Обнародваха промените в устройствения правилник на АГКК

В днешния брой 39 на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 70 от 8 май 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г.

Пълният текст на промените се намира на страница 9 от държавното издание или онлайн на адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=9D6D8CDB948B4AA47A6AC6A44B80764E?idMat=126302.

Така числеността на АГКК ще нарасне с 20 щатни бройки. Промените касаят и структурата на ведомството – дирекциите от общата администрация „Административно-правно обслужване“ и „Финансово-стопанско управление“ се сливат. В специализираната администрация се обединяват дирекциите „Кадастрална и специализирани карти“ и „Геодезия и картография“, а дирекция „Информационни системи“ променя наименованието си на „Информационни технологии и пространствени данни“, като ѝ се възлагат и допълнителни функции.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us