Геодезия

Обнародвани са промените в наредбата за регистъра за правоспособност по кадастър

В днешния брой 81 на „Държавен вестник“ е обнародвана наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. С промените ще се даде възможност АГКК да извлича служебно информация от държавни регистри по електронен път.

Текстът на измененията се намира на стр. 37 в броя на ДВ и на адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=13394FEE60EF23D74A14AB96AD21AACD?idMat=118407.

Наредбата влиза в сила след присъединяване на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към средата на междурегистров обмен RegiX.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us