Геодезия

Обнародвани заповеди на шефа на АГКК

В ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г. e обнародвана заповед № РД-18-176 от 16.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР на поземлен имот с идентификатор 04426.503.166, с. Близнаци, землището на с. Близнаци, община Аврен, област Варна.

Заповедта влиза в сила в деня на обнародването и в „Държавен вестник“.

Освен това в ДВ, бр. 32 от 03.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № КД-14-13 от 11.03.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Драгоево, община Велики Преслав, област Шумен; Заповед № КД-14-14 от 17.03.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Гелеменово, с. Ивайло и с. Сбор, община Пазарджик, област Пазарджик. Във връзка с чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г., заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок от отмяна на извънредното положение.

В края на март в ДВ, бр. 30 от 31.03.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва: АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в  гр. Сливен, община Сливен, област Сливен. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 14.04.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us