Геодезия

Образуване на общи парцели по реда на ЗТСУ (отм) при многоетажно и комплексно малкоетажно застрояване


Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с недвижими имоти и процесуално представителство по административни и вещноправни спорове. За контакти тел. 0887218771 и email mgb@abv.bg. Сайтът на адв. Михаела Белчева е www.mihaelabelcheva.com

 

Съгласно чл. 29, ал. 2 и ал. 3 от ЗТСУ (отм.) при многоетажно и комплексно малкоетажно застрояване с плана могат да се образуват общи парцели от съседни имоти, независимо от размерите им, като съсобствеността се създава по силата на самата регулация. В този случай чл. 31, ал. 2 от ЗТСУ предвижда, че частите на съсобствениците съответстват на стойността на местата, включени в парцела. Оценките се извършват от  комисията по чл. 265 ППЗТСУ (отм.), назначена от кмета на общината. След извършване на оценките и плащане на дължимите обезщетения или съответно след представяне в общината на нотариално заверена декларация до кмета на общината от правоимащите, че са взаимно обезщетени за изравняване на частите им в парцела (чл. 111 ЗТСУ), общината издава на правоимащите писмо до нотариус за снабдяване с констативен нотариален акт за притежаваните идеални части в образувания по регулация съсобствен парцел.

§8, ал. 1 от ЗУТ предвижда, че след изтичане на сроковете за прилагане на дворищнорегулационните планове (6 месеца от влизане в сила на закона, съответно 6 месеца от влизане в сила на плановете, чието одобряване е започнало при действието на ЗТСУ и е довършено по реда на ЗУТ) отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от поземлени имоти се прекратява. Съгласно чл. 31, ал. 1 ЗТСУ равни са частите само в образувани по регулация общи парцели за малкоетажно и средноетажно застрояване. Следователно хипотезата на чл. 29, ал. 2 ЗТСУ е изключена от приложното поле на §8 ЗУТ, т.е. образувани при режима на ЗТСУ общи парцели за многоетажно застрояване и към днешна дата са съсобствени и няма „връщане назад“ от  настъпилата трансформация на правото на собственост върху реално определени имоти в идеални части от право на собственост върху урегулиран поземлен имот. Поради това такива УПИ следва да бъдат нанасяни като поземлени имоти при създаване на кадастралната карта. В случай, че в кадастралната карта са нанесени поземлените имоти, от които е образуван УПИ за многоетажно застрояване, то е налице грешка в кадастралната карта, която следва да бъде отстранена по реда на отстраняване на непълноти и грешки. За да не бъдат допускани такива грешки, следва в процедурата по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри да се използват и застроителните планове, от които да се види видът застрояване на УПИ по дворищнорегулационни планове, приети при действието на чл. 29 и чл. 31 ЗТСУ до отмяната им с брой 34 на Държавен вестник от 2000 година.

Интересен е въпросът в случай, че до отмяната на ЗТСУ съсобствениците не са уредили отношенията си, не са се снабдили с оценка и с констативен нотариален акт, на какво правно основание и в каква процедура могат да го направят сега, за да притежават титул за собственост за идеални части от УПИ. По мое мнение това може да стане със спогодба във формата на нотариален акт.

Автор

Super User
От категорията
 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

 • Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия
  Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия

    На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us