Геодезия

Образуване на общи парцели по реда на ЗТСУ (отм) при многоетажно и комплексно малкоетажно застрояване


Адв. Михаела Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Работила е по проект „Правна помощ на Службите по кадастъра“. Адв. Михаела Белчева работи в адвокатска кантора „Ангелова – Белчева“ www.angelova-belcheva.com.

Сферата на работа й е кадастърът и устройството на територията, вещното право, реституцията, консултиране на сделки с недвижими имоти и процесуално представителство по административни и граждански спорове. За контакти тел. 0887218771 и email mgb@abv.bg

 

 

         Съгласно чл. 29, ал. 2 и ал. 3 от ЗТСУ (отм.) при многоетажно и комплексно малкоетажно застрояване с плана могат да се образуват общи парцели от съседни имоти, независимо от размерите им, като съсобствеността се създава по силата на самата регулация. В този случай чл. 31, ал. 2 от ЗТСУ предвижда, че частите на съсобствениците съответстват на стойността на местата, включени в парцела. Оценките се извършват от  комисията по чл. 265 ППЗТСУ (отм.), назначена от кмета на общината. След извършване на оценките и плащане на дължимите обезщетения или съответно след представяне в общината на нотариално заверена декларация до кмета на общината от правоимащите, че са взаимно обезщетени за изравняване на частите им в парцела (чл. 111 ЗТСУ), общината издава на правоимащите писмо до нотариус за снабдяване с констативен нотариален акт за притежаваните идеални части в образувания по регулация съсобствен парцел.

         §8, ал. 1 от ЗУТ предвижда, че след изтичане на сроковете за прилагане на дворищнорегулационните планове (6 месеца от влизане в сила на закона, съответно 6 месеца от влизане в сила на плановете, чието одобряване е започнало при действието на ЗТСУ и е довършено по реда на ЗУТ) отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от поземлени имоти се прекратява. Съгласно чл. 31, ал. 1 ЗТСУ равни са частите само в образувани по регулация общи парцели за малкоетажно и средноетажно застрояване. Следователно хипотезата на чл. 29, ал. 2 ЗТСУ е изключена от приложното поле на §8 ЗУТ, т.е. образувани при режима на ЗТСУ общи парцели за многоетажно застрояване и към днешна дата са съсобствени и няма „връщане назад“ от  настъпилата трансформация на правото на собственост върху реално определени имоти в идеални части от право на собственост върху урегулиран поземлен имот. Поради това такива УПИ следва да бъдат нанасяни като поземлени имоти при създаване на кадастралната карта. В случай, че в кадастралната карта са нанесени поземлените имоти, от които е образуван УПИ за многоетажно застрояване, то е налице грешка в кадастралната карта, която следва да бъде отстранена по реда на отстраняване на непълноти и грешки. За да не бъдат допускани такива грешки, следва в процедурата по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри да се използват и застроителните планове, от които да се види видът застрояване на УПИ по дворищнорегулационни планове, приети при действието на чл. 29 и чл. 31 ЗТСУ до отмяната им с брой 34 на Държавен вестник от 2000 година.

Интересен е въпросът в случай, че до отмяната на ЗТСУ съсобствениците не са уредили отношенията си, не са се снабдили с оценка и с констативен нотариален акт, на какво правно основание и в каква процедура могат да го направят сега, за да притежават титул за собственост за идеални части от УПИ. По мое мнение това може да стане със спогодба във формата на нотариален акт.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us