Геодезия

Общо събрание на КИГ избра нов председател

Общо събрание на камарата на инженерите по геодезия се проведе на 5 юни. Присъстваха 78 от общо 104 делегати по списък. Дневният ред включваше отчет на председателя на управителния съвет на камарата за периода от 28 март до 5 юни, доклад на контролния съвет, доклад на комисията по професионална етика, освобождаване на досегашните председатели и членовете на УС , КС и КПЕ и избиране на нови, предложения за промени в устава.

Досегашният председател на камарата инж.Ангел Янакиев запозна делегатите с отчета. Към настоящия момент общият брой на членовете, вписани в регистрите на Камарата на инженерите по геодезия, е 440. От тях 322 са членове с правоспособност по геодезия и кадастър. Във връзка с промените в ЗКИР, КИГ проведе четири семинара– в Пловдив на 27.06.2014 г. ,в София – 30.06.2014 г. ,във Варна – 08.07.2014 г. и в Плевен – 15.07.2014 г. Лекторите на семинарите юрист Емилия Ангелова, инж. Мария Пирянкова (АГКК), инж. Иван Евтимов (АГКК) и инж. Златан Златанов (КИГ), запознаха присъстващите с измененията в ЗКИР и дадоха полезна информация относно произтичащи казуси. Разходите, които КИГ е направила за всички семинари за наем на конферентни зала, озвучителна техника, прожектор и екран, кетъринг и хонорар за юрист Ангелова , са както следва: за семинара в Пловдив – 1 123,60 лв., София – 1 106,47 лв., Варна – 1 207,00 лв. и Плевен – 787,00 лв. или общо за 295 участника в семинарите КИГ изразходва 4 224,.07 лв. от бюджета си.

През юни 2014 г. участие в Конгреса на FIG в Куала Лумпур , Малайзия , взеха членове на Управителния съвет във връзка с предстоящото домакинство на КИГ за работната седмица на FIG в София. Домакин на церемонията за „Закриване и Довиждане“ бе Камарата на инженерите по геодезия. Инж. Ангел Янакиев и инж. Златан Златанов представиха София и предстоящата Работна седмица на FIG 2015 г. През юли , август и октомври 2014 г. и март 2015 г., с три различни ръководства и членове, се проведоха в сградата на АГКК заседания на Съвета по геодезия, картография и кадастър , чийто член е КИГ . Главните разисквани теми на заседанията бяха: усъвършенстване и попълване на нормативната база в сферата на геодезията , картографията и кадастъра; стратегия и насоки за практическо въвеждане на Българска геодезическа система 2005 ; създаване на програма за обновяване и усъвършенстване на Държавните геодезически мрежи – държавната GPS-мрежа, държавната нивелачна мрежа и др.; осъществяване на координация между ведомствата и организациите , създаващи и ползващи геодезическа, картографска и кадастрална информация, както и услугите на АГКК; разработване на стратегия за привеждане на наличните в АГКК данни , съгласно изискванията на директива 2007/2/ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни и други.

Представители на КИГ участват в заседание на Обществен съвет към заместник министър-председателя по икономическата политика , министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране Екатерина Захариева на 23.10.2014 г. Бяха обсъждани основни проблеми , свързани с дейностите в областта на геодезията , картографията , кадастъра и геопространствените данни в България и подпомагането на взаимодействието между АГКК и ведомствата.

Писмо с изх.№ 152/04.12.2014 г. бе изпратено от КИГ до министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова , в което е отправена покана за Световната конференция на Международната организация на геодезистите. КИГ да спонсорира петима студенти, избрани с мотивационни писма, за участие в работната седмица. Това са Дарина Барбова , Петър Драганов , Кристина Гълъбова , Христо Мавродиев и Мария Занева, като са заплатени по 215 евро на човек. Също така бе взето решение да се направи дарение за „Българската Коледа“ в размер на 1000 лева след получаване на писмо-покана от президента Росен Плевнелиев.

Във връзка с високата такса за участие в работната седмица на FIG 2015 се взе решение таксата за участие на българските колеги да бъде намалена на 215 евро. За целта беше изпратен до всички членове на КИГ , УАСГ , СГЗБ, БАН и други институции специален регистрационен формуляр за локални участници , от което се възползваха около 80 колеги.

През периода ръководството на КИГ комуникира няколко пъти с Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), след получено писмо, в което се посочва, че е образувано производство по преписка на основание чл.38, ал.1, т.1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) за изготвяне на становище от КЗК, относно съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба на дейността на инженерите по геодезия , в т.ч. на чл.37, ал.2, т.7 и чл.41, ал.2, т.5 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК). Във връзка с проучването и с оглед на фактическата обстановка по преписката, беше изискано КИГ да предостави своето становище в 7-дневен срок. С писмо с изх.№ 649/19.01.2015 г. беше отговорено на поставените въпроси относно членството в КИГ и минималните цени на топографо-геодезическите, картографските и кадастралните дейности. КЗК излезе с решение № 189 от 24.02.2015 г. , в което са описани и становищата на АГКК, Асоциация на геодезическите фирми (АГФ), СГЗБ, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камара на архитектите в България, Камара на строителите в България. В заключение КЗК посочва, че е налице неяснота и възможност за противоречиво тълкуване на правната уредба относно членството в КИГ и предлага чл.38, ал.1 от ЗГК да бъде отменен. Във връзка с определянето на минимални цени , КЗК предлага да бъдат отменени чл.37, ал.2, т.7 и чл.41, ал.2, т.5 от ЗГК, както и свързаната с тях разпоредба на чл.46, ал.2, т.1 от ЗГК.

Във връзка с изборите и смяната на правителство беше сменен и изпълнителният директор на АГКК. КИГ съвместно със СГЗБ , КИИП и АГФ изпратиха писмо до министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова , в което се обръща конкретно внимание на проблем , който тревожи цялата колегия, а именно длъжността „Директор на АГКК“ и се дават предложения за

провеждане на конкурс

за избор на изпълнителен директор на АГКК , който да предложи краткосрочна и дългосрочна програма за управление на Агенцията и развитие на кадастъра и геодезията в България. И след това изпълнителния директор да се назначава от министъра на регионалното развитие и благоустройството. В получения отговор от МРРБ се посочва, че ще се обърне внимание на направените предложения и че в бъдеще време министерството ще разчита на компетентното мнение и съдействие от страна на СГЗБ, КИГ, АГФ и КИИП.

Постъпи сигнал в КИГ от инж. Петър Павлов Пекарек, член на КИГ, относно писмо от Община Шумен, от главен експерт „Регулация“ – инж. Велко Петков, в което се посочва, че за административна услуга „Попълване на кадастрална карта“ е необходимо проектът да се лицензира от проектант с пълна правоспособност, регистриран в КИИП. В отговор на този сигнал беше изпратено писмо до кмета на Община Шумен, в което е упоменато, че дейности по геодезия и кадастър се осъществяват от правоспособни лица от КИГ и АГКК, съгласно Глава IV, чл.24 от ЗГК и Глава II от ЗКИР.

На

международната среща на FIG в Атина

Гърция от 23.01.2015 г. до 25.01.2015 г. ръководството на КИГ докладва за подготовката за провеждане на Работната седмица на FIG в София. Среща беше организирана и във връзка с встъпване на новия президент на FIG в мандата си – Криси Поциу , професор в Атинския университет.

За участие в Работната седмица на FIG КИГ заплати таксата за локален участник на трима колеги, които са над 80-годишна възраст и са взели участие в Конгреса на FIG през 1983 г. в София, а именно: Иван Кацарски, който изнесе доклад на предстоящата конференция, проф. Георги Милев и Никола Христов от СГЗБ.

След сигнали на колеги за изискванията на ЧЕЗ за изготвяне на геодезическата част на екзекутивната документация на енергийни обекти написахме писмо до АГКК да инициират среща с ръководството на ЧЕЗ за уточняване на стандартите. В отговорът, който получихме от АГКК се посочва , че геодезическото заснемане на енергийни обекти представлява специализирани данни, въз основа на които се създава специализирана карта. За енергийните обекти няма приета наредба, както и изработени и приети специализирани карти. Организирането на набирането на специализирани данни е съобразно посочената методика на ЧЕЗ. Правоспособните лица по кадастър могат да преобразуват изработените от тях данни и материали в искания формат, посочен в методиката.

Представители на КИГ участваха в

генерална асамблея на европейските геодезисти CLGE в Ларнака

от 19 до 22 март 2015 г. Основните въпроси, които се разискваха, бяха във връзка със защита на професията на европейските геодезисти, морския кадастър, картиране на местата за паркиране на инвалиди, образованието (GeoSkills Plus), проблеми и популярност на професията, неравномерното разпределение на инженерите по геодезия в различните държави. Докато в Западна Европа няма кандидати за изучаване на „Геодезия“, то страните от Източна Европа бълват инженери по геодезия с по-слаба квалификация и слаба езикова подготовка. Нов член на CLGE e Косово. КИГ представи предстоящото събитие в София с филм и отправихме покана за участие в Работната седмица.

КИГ съдейства на колегите от Африка за пристигането им на работната седмица. Като съорганизатор на събитието и написаните две писма, Военно-географската служба отпечата 1100 екземпляра от „Programme book“ с Техническата програма за Работната седмица и История на развитието на професията на английски език, написана от инж. Венета Коцева и с платен превод от инж. Златан Златанов. За всички тези отпечатвания КИГ не е направила финансови разходи.

През изминалия период в КИГ се получиха различни писма-покани за участие в Експертни съвети :

* Покана от Областния управител на Област София за участие в заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията на 30.04.2015 г.

*Писмо от АГКК относно създаване на Експертна комисия за контрол и приемане на КК и КР – излъчени са двама представители от КИГ – инж.Явор Иванов Енев и резервен член – инж. Веселин Боянов Монов.

С решение на УС на КИГ от 27.11.2014 г. , Камарата подписа анекс към сключен договор с „Компания за международни конгреси“ ООД , която да направи логистиката на предстоящото събитие в София. В договора е записано, че за всеки чуждестранен делегат, който е заплатил такса за участие , КИГ получава по 35,00 лв. На 29 Май 2015 г. КИГ получи паричен превод в размер на 17 500 лв. с ДДС за 500 делегати, платили такса . Предстои да се уточни окончателния брой на делегатите.

Председателят на контролния съвет инж. Йордан Чукалов запозна делегатите с отчет на комисията за периода от 28 март до 5 юни 2015 г. Отчет за дейността на комисията по професионална етика изнесе инж. Венета Коцева. КПЕ предложи да се сформира звено за инженерен контрол към КИГ, което да извършва технически проверки на място при възникването на спорове и постъпили жалби за тях.

От областна колегия в Пловдив бяха внесени въпроси към кандидатите за председател на КИГ: какво ще направи бъдещият председател за решаване на най-болезнения въпрос относно правоспособността на инженерите по геодезия, да бъде приета като абсолютно условие за предаване на геодезически работи в АГКК и каква ще бъде политиката на бъдещия председател във връзка с все още прокрадващите се намерения за отдаване на концесии на кадастралните карти.

След гласуване, за председател на КИГ бе избран доскорошния директор на АГКК инж. Валентин Йовев. Председател на КС остава инж. Йордан Чукалов, а председател на КПЕ вече е инж. Атанас Иванов.

Инж. Драгомир Колев зададе следните въпроси към инж. Ангел Янакиев – дали се коментира концесиониране на кадастъра и КИГ член ли е на КРИБ. В отговор на въпросите инж. Ангел Янакиев изтъкна, че кадастърът е държавна отговорност и политика на правителството и не е редно да се дава на концесия. По втория въпрос посочи, че КИГ е колективен член на КРИБ и като такъв участва в Консултативния съвет към МРРБ. Чрез КРИБ е дадено предложение в Закона за обществените поръчки (ЗОП) да отпадне минималната цена, а да се приеме среднопретеглената цена, защото в противен случай не се позволява развитие на фирмите, които работят в сферата на геодезията и кадастъра.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us