Геодезия

Общото събрание на КИГ промени устава

Инж. Татяна Аршинкова, секретар на КИГ

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия на 28.03.2014 г. в зала „България“ в Гранд хотел – Велинград се проведе редовно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия.

Председателят на УС на КИГ инж. Ангел Янакиев откри събранието. На него присъстваха 61 от общо 114 делегати по списък. Предложеният дневен ред беше приет единодушно. Инж. Ангел Янакиев запозна делегатите със събитията и дейностите извършени от КИГ за периода 04.07.2013 г. до 28.03.2014 г. Тъй като председателя на Контролния съвет към КИГ – инж. Валентин Йовев подаде заявление за отказ от позицията си, не бе представен отчет. Инж. Венета Коцева, председател на Комисията по професионална етика към КИГ, запозна присъстващите на събранието с постъпилите в КИГ жалби за периода 24.04.2013-28.03.2014 г. Инж. Коцева също информира колегите на събранието относно състоянието на КПЕ, която към този момент е с намален състав. Инж. Мария Хорташка е заявила устен отказ от участието си в комисията, но към този момент все още няма подадено заявление.

След проведено гласуване оставката на инж. Валентин Йовев като председател на КС на КИГ бе приета. По предложение на делегатите на събранието бе гласувано освобождаване на целия състав на КС, след което бе избран нов в състав: инж. Йордан Чукалов от ОК Пловдив за председател, инж. Веселин Монов от ОК София, инж. Николай Киров от ОК Пазарджик, инж. Димитър Колчев от ОК Пловдив и инж. Нели Старчева от ОК Стара Загора. Предстои новосформираният КС да изготви доклад за периода 04.07.2013 г. до 28.03.2014 г.

Бяха гласувани и приети следните предложения за промяна в Устава на КИГ: чл. 5, ал. 3 да бъде: „Управителният съвет може да предлага като почетни членове на камарата лица, допринесли за авторитета на професията които се гласуват на Общо събрание на КИГ”. Да отпадне §5 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, а именно: „Професионалният празник на всички специалисти, изпълняващи дейности в областта на геодезията, картографията и кадастъра, се празнува всеки последен петък на месец януари”. Към чл. 14 от Устава на КИГ да се допълни ал. 6: „Към чл. 14 на устава да се допълни нова алинея 6 със следното съдържание – Заедно с поканата за организиране на общото събрание се изпращат и документите, които ще бъдат разглеждани и се изисква да бъдат приемни от участниците на общото събрание”.

 

image-236726acfc42b010dfb1e3906758312f6ce69ec5c0412f36ed267e0369ca9e55-VСлед кратка дискусия относно размера на членския внос и вноската за правоспособност, бе гласувано и прието размерът на членския внос в КИГ от 2015 г. да бъде 50 лв., а вноската за ползване печата с логото на КИГ – 70 лв.

Инж. Янакиев запозна аудиторията с изготвения проектобюджет за 2014 г., който беприет.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us