Геодезия

Обявен е конкурс за началник на службата по кадастър в Кърджали

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурс за началник на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Кърджали.

Кандидатите трябва да имат минимална образователна степен „бакалавър“ в професионална област „геодезия“, 4 години професионален стаж и минимален ранг „III младши“. Трябва и да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител – длъжността се заема по служебно правоотношение.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 460 до 1450 лв.

Необходимите умения и способности на кандидатите включват: управленска компетентност; ориентация към резултати; работа в екип; комуникативна компетентност ; фокус към клиента (вътрешен/външен); професионална компетентност; компютърни умения – ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, графични системи, свързани с изработването на ККР, Internet и др.

Конкурсът ще се проведе в две фази – решаване на тест и интервю с кандидатите. Документи се подават до 17.30 ч. на 06.11.2017г. в деловодството на АГКК – гр. София, ул. Мусала № 1 и в СГКК Кърджали, гр. Кърджали, ул. „Беломорски“ № 79.

Подробна информация за условията за кандидатстване и вида на документите се намира на интернет страницата на АГКК в раздел „За нас“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us