Геодезия

Обявиха обществена поръчка за създаване на КККР

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра“. Разделена е в дванадесет обособени позиции.

Прогнозната стойност за цялата поръчка е 1787161 лв. без ДДС. Средната прогнозна стойност на хектар на обособена позиция е около 350 лв. без ДДС. Документацията се намира на уебсайта на АГКК на адрес: https://www.cadastre.bg/public-contracts/suzdavane-na-kkkr-na-urbaniziranite-teritorii-v-strumyani-aksakovo-gurmen-kresna-drugi.

Оферти ще се приемат до 17:30 ч. на 09.05.2018 г. в деловодството на АГКК на адрес гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us