Геодезия

Одобрен е кадастър на неурбанизирани територии в бургаска област

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на с. Манолич, община Сунгурларе, област Бургас, определена от землището на с. Каменско, закрито с Решение № 94 на МС от 14.02.2013 г. (ДВ, бр. 18 от 2013 г.).

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването ѝ в днешния брой 25 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us