Геодезия

Одобрен е кадастър на неурбанизирани територии в четири области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Велющец, с. Вракуповица, с. Гореме, с. Горна Крушица, с. Горна Рибница, с. Палат, с. Раздол, с. Седелец, с. Цапарево, с. Никудин, с. Добри лаки, с. Драката, с. Игралище, с. Каменица, с. Клепало, с. Колибите, с. Кърпелево, с. Махалата, област Благоевград; с. Попови ливади, област Благоевград; с. Големаново, с. Коста Перчево, с. Полетковци, с. Тополовец, с. Старопатица, с. Цар-Петрово, с. Чичил, област Видин; с. Бреница, с. Лазарово, област Плевен.

Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой 36 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us