Геодезия

Одобрен е кадастър на неурбанизирани територии в област Благоевград

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Бело поле, с. Бучино, с. Българчево, с. Габрово, община Благоевград, област Благоевград.

Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой 28 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us