Геодезия

Одобрен е кадастър на неурбанизирани територии в област Монтана

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Видлица, с. Гаврил Геново, с. Главановци, с. Говежда, област Монтана.

Заповедите за одобряване на КККР влизат в сила от деня на обнародването им в днешния бр. 21 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us