Геодезия

Одобрен е кадастър на неурбанизирани територии в областите Благоевград и Враца

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Бистрица, с. Брезница, с. Брестово, с. Горно Хърсово, с. Дебочица, с. Делвино, с. Докатичево, с. Долно Осеново, с. Дренково, с. Дъбрава, с. Изгрев, с. Клисура, с. Лешко, с. Лисия, с. Логодаж, с. Марулево, с. Обел, с. Падеш, с. Селище, с. Сенокос, с. Сухострел, с. Сушица, област Благоевград; с. Курново, област Враца.

Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой 30 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us