Геодезия

Одобрен е кадастър на неурбанизирани територии в пет области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Рилци, с. Полена, с. Тросково, област Благоевград; с. Вишовград, област Велико Търново; с. Манастирище, с. Михайлово, с. Рогозен, с. Хайредин, област Враца. с. Белимел, с. Горна Лука, област Монтана. с. Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Самуил, с. Хума, с. Хърсово, област Разград.

Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой 32 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us