Геодезия

Одобрен е кадастър на неурбанизирани територии в седем области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Стефан Стамболово, област Велико Търново; с. Долна Кремена, с. Кален, с. Крапец, с. Лик, с. Ослен Криводол, с. Старо село, с. Цаконица, с. Добролево, с. Малорад, с. Нивянин, с. Царевец, с. Бутан, област Враца; с. Шатрово, област Кюстендил; с. Черешовица, област Монтана; с. Абланица, с. Бутрева, с. Биркова, с. Враненци, с. Горна Дъбева, с. Бозьова, с. Грашево, с. Драгиново, с. Кръстава, с. Цветино, с. Чолакова, с. Юндола, с. Пашови, с. Рохлева, област Пазарджик; с. Бяла вода, с. Деков, с. Кулина вода, с. Петокладенци, с. Татари, област Плевен; с. Тодор Икономово, с. Тъкач, с. Осеновец, с. Пристое, област Шумен.

Заповедите за одобряване на КККР влизат в сила от деня на обнародването им в днешния бр. 11 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us