Геодезия

Одобрен кадастър на четири населени места в област Велико Търново

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на:

– с. Бяла река, община Сухиндол – без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново;

– с. Коевци, община Сухиндол – без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново;

– с. Горско Калугерово, община Сухиндол;

– с. Красно градище, община Сухиндол.

Кадастралните карти и кадастралните регистри са приети с протокол от 27.09.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

Заповедите за одобряването им следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us