Геодезия

Одобрен кадастър на имоти в жп участък

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти по трасето на железoпътен участък София – Перник – Радомир, попадащи в землищата на с. Драгичево, община Перник, и с. Николаево, община Радомир, област Перник.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 16.01.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР КККР не подлежат на обжалване. Заповедта за одобряването, обнародвана в днешния брой 92 на „Държавен вестник“, трябва да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us