Геодезия

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищaтa на с. Падало, с. Кожухарци, област Кърджали; с. Богданица, с. Ахматово, с. Кочево, гр. Садово, с. Селци, с. Моминско, , област Пловдив; с. Ловец, с. Змейово, с. Лозен, с. Петрово, с. Бъдеще, област Стара Загора; с. Асеново, с. Тенево, с. Сламино, с. Савино, с. Роза, с. Победа, с. Окоп, с. Овчи кладенец, с. Могила, с. Миладиновци, област Ямбол.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в днешния брой 81 на „Държавен вестник“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us