Геодезия

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в четири области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Лозица, с. Подвис, с. Черница, област Бургас; с. Боденец, с. Върбешница, с. Горна Бешовица, с. Горна Кремена, област Враца; с. Сталийска махала, област Монтана; с. Борци, с. Боян, с. Буйновица, с. Габрица, с. Венец, с. Денница, с. Дренци, с. Изгрев, с. Капитан Петко, с. Страхилица, с. Черноглавци, с. Ясенково, с. Дойранци, с. Долина, с. Лиси връх, с. Лятно, с. Наум, с. Сини вир, с. Браничево, гр. Каолиново, област Шумен.

Заповедите за одобряване на КККР влизат в сила от деня на обнародването им в днешния бр. 8 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us