Геодезия

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в четиринадесет области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Глумче, с. Житосвят, с. Зимен, гр. Карнобат, с. Кликач, с. Крумово градище, с. Раклица, с. Черково, област Бургас; с. Арковна, с. Боряна, гр. Дългопол, с. Поляците, област Варна; с. Деляновци, с. Овча могила, с. Джулюница, с. Козаревец, с. Мерданя, област Велико Търново; с. Бела Рада, с. Войница, с. Гайтанци, с. Долни Бошняк, с. Дружба, с. Жеглица, с. Иново, с. Каленик, с. Майор Узуново, с. Пешаково, с. Рупци, с. Слана бара, с. Сланотрън, с. Цар Симеоново, област Видин; с. Караш, с. Ракево, гр. Роман, с. Главаци, с. Осен, с. Уровене, с. Фурен, област Враца; с. Преселенци, с. Пчеларово, с. Равнец, с. Рогозина, с. Сноп, с. Снягово, с. Спасово, с. Средина, област Добрич; с. Сухово, с. Върхари, с. Чомаково, с. Мусево, с. Рибарци, с. Седларци, с. Сполука, с. Стар читак, с. Хромица, с. Червена скала, с. Чернигово, с. Аврамово, с. Башево, с. Богатино, с. Брезен, с. Горно Прахово, с. Гърбище, с. Дедино, с. Долно Прахово, с. Искра, с. Кроячево, с. Кременец, с. Синделци, област Кърджали; с. Каменик, с. Долна Гращица, с. Ръсово, с. Цървена ябълка, област Кюстендил; с. Бутроинци, с. Горна Мелна, с. Ломница, с. Туроковци, област Перник; с. Владо Тричков, с. Желен, с. Зимевица, с. Лакатник, област София; с. Преславен, с. Зетьово, с. Малко Търново, с. Свобода, област Стара Загора; с. Белополци, с. Ботурче, с. Брусино, с. Бубино, с. Бялградец, с. Ветрушка, с. Глумово, с. Горно Луково, с. Горско, с. Долноселци, с. Драбишна, с. Железари, с. Карловско, с. Кондово, с. Пъстроок, с. Сборино, с. Соколенци, с. Черни рид, с. Чучулига, област Хасково; с. Менгишево, с. Божурово, с. Бяла река, гр. Върбица, с. Иваново, с. Крайгорци, с. Кьолмен, с. Ловец, с. Маломир, с. Методиево, с. Станянци, с. Тушовица, с. Чернооково, с. Сушина, с. Конево, област Шумен; с. Завой, с. Хаджидимитрово, област Ямбол.

Заповедите за одобряване на КККР влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой 33 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us