Геодезия

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в десет области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Черешница, с. Белевехчево, област Благоевград; с. Арчар, с. Яньовец, област Видин; с. Алтимир, с. Буковец, с. Бърдарски геран, с. Габаре, с. Галиче, с. Бъркачево, с. Драшан, с. Комарево, с. Попица, с. Соколаре, с. Тлачене, с. Търнава, с. Търнак, с. Бели извор, с. Вировско, с. Власатица, с. Върбица, с. Горно Пещене, с. Голямо Пещене, с. Девене, с. Костелево, с. Лиляче, с. Лютаджик, с. Мало Пещене, с. Мраморен, с. Нефела, с. Оходен, с. Паволче, с. Тишевица, с. Три кладенци, с. Челопек, област Враца; с. Ивановци, област Кюстендил; с. Беренде, с. Блатешница, с. Враня стена, с. Габровдол, с. Горна Глоговица, с. Дивля, с. Долна Врабча, с. Еловдол, с. Мурено, с. Одраница, с. Падине, с. Раянци, с. Смиров дол, с. Горна Врабча, гр. Земен, област Перник; с. Басарбово, с. Бъзън, с. Долно Абланово, гр. Мартен, с. Ново село, с. Просена, с. Сандрово, с. Николово, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Хотанца, с. Червена вода, с. Ястребово, област Русе; с. Колобър, с. Боил, с. Водно, с. Вокил, с. Върбино, с. Грънчарово, с. Долец, с. Златоклас, с. Козяк, област Силистра; с. Белев дол, с. Бориково, с. Бостина, с. Букаците, с. Виево, с. Вълчан, с. Горово, с. Градът, с. Катраница, с. Киселчово, с. Петково, с. Река, с. Селище, с. Славейно, с. Соколовци, с. Тикале, с. Требище, с. Чеплетен, област Смолян; с. Бов (гара Бов), област София; с. Войвода, област Шумен.

Заповедите за одобряване на КККР влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой 39 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us