Геодезия

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в девет области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Копривлен, с. Абланица, с. Блатска, с. Гайтаниново, с. Илинден, с. Лъки, с. Нова Ловча, с. Ново Лески, с. Беслен, област Благоевград; с. Млада гвардия, с. Средно село, област Варна; с. Балканци, с. Асеново, с. Бряговица, с. Виноград, с. Водно, с. Горски Сеновец, област Велико Търново; с. Ябълковец, област Кърджали; с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик; с. Копаница, с. Копаница, с. Стефаново, с. Чуковец, с. Дебели лаг, с. Долна Диканя, с. Долни Раковец, с. Извор, с. Кондафрей, с. Бобораци, с. Владимир, с. Драгомирово, с. Горна Диканя, с. Жедна, с. Житуша, с. Касилаг, с. Кленовик, с. Кошарите, с. Негованци, с. Николаево, с. Борнарево, с. Поцърненци, с. Углярци, с. Червена могила, с. Дрен, с. Друган, с. Прибой, с. Радибош, с. Пещера, област Перник; с. Долни Вит, с. Дъбован, с. Искър, с. Брест, с. Гиген, с. Милковица, с. Шияково, област Плевен; с. Любча, с. Црънча, с. Чавдар, област Смолян; с. Дреатин, с. Неделище, с. Цацаровци, област София.

Заповедите за одобряване на КККР влизат в сила от деня на обнародването им в брой 50 от 15.06.2018 г. на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us