Геодезия

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в две области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Богорово, с. Брадвари, с. Българка, с. Ветрен, с. Главан, с. Зарица, с. Зебил, с. Йорданово, с. Казимир, с. Калугерене, с. Коларово, с. Косара, с. Листец, с. Малък Преславец, с. Ножарево, с. Осен, с. Падина, с. Подлес, с. Полковник Ламбриново, с. Сокол, с. Стефан Караджа, с. Суходол, с. Черногор, област Силистра; с. Маточина, област Хасково.

Заповедите за одобряване на КККР влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой 95 на „Държавен вестник.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us