Геодезия

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в област Монтана

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Аспарухово, с. Балювица, с. Бистрилица, с. Гаганица, с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Драганица, с. Комарево, с. Костенци, с. Котеновци, с. Лесковец, с. Медковец, с. Мездрея, с. Песочница, с. Пишурка, с. Пърличево, с. Расово, с. Сливовик, с. Спанчевци, с. Станево, с. Стояново, с. Трайково, с. Черкаски, област Монтана.

Заповедите за одобряване на КККР влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой 99 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us