Геодезия

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в областите Сливен и Ямбол

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Боринци, с. Братан, с. Градец, с. Кипилово, с. Малко село, с. Нейково, с. Остра могила, с. Дъбова, с. Медвен, с. Мокрен, с. Пъдарево, с. Седларево, с. Топузево, с. Филаретово, с. Орлово, с. Стрелци, област Сливен; с. Александрово, с. Атолово, с. Богорово, с. Воденичане, с. Войника, с. Джинот, с. Зимница, с. Иречеково, с. Каменец, с. Лозенец, с. Люлин, с. Маленово, с. Недялско, с. Палаузово, с. Поляна, с. Правдино, с. Първенец, с. Саранско, с. Тамарино, с. Чарда, област Ямбол.

Заповедите за одобряване на КККР влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой 87 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us