Геодезия

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в осем области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Вълчин, с. Грозден, с. Есен, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево, с. Славянци, област Бургас. с. Салаш, област Видин. с. Чирен, област Враца. с. Ганчовец, с. Гостилица, с. Длъгня, с. Зая, с. Караиванца, с. Царева ливада, с. Каломен, с. Радовци, с. Скалско, с. Янтра, област Габрово. с. Добри дол, с. Долно Линево, с. Замфир, с. Ковачица, с. Орсоя, с. Сливата, с. Рашовица, с. Слатина, с. Цветкова бара, с. Бокиловци, с. Ягодово, област Монтана. с. Бабук, област Силистра. с. Осетеново, област Стара Загора. с. Воденци, с. Бял кладенец, с. Войводенец, с. Голобрадово, с. Голям извор, с. Долно поле, с. Долно Черковище, с. Жълти бряг, с. Зимовина, с. Кладенец, с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък извор, с. Тънково, с. Царева поляна, с. Долно Ботево, с. Маджари, с. Поповец, с. Пчелари, с. Пътниково, с. Рабово, с. Светослав, с. Силен, с. Стамболово, област Хасково.

Заповедите за одобряване на КККР влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой 102 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us