Геодезия

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в пет области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Завет, с. Прилеп, с. Скала, с. Терзийско, с. Чубра, област Бургас; с. Вързулица, с. Петко Каравелово, област Велико Търново; с. Върба, с. Гранитово, с. Граничак, с. Дъбравка, с. Крачимир, с. Праужда, с. Пролазница, с. Рабиша, с. Раяновци, с. Ошане, с. Сливовник, с. Стакевци, с. Струиндол, с. Гложене, с. Крива бара, с. Хърлец, област Враца; с. Попкралево, с. Професор Иширково, с. Смилец, с. Срацимир, с. Сребърна, с. Сърпово, с. Ценович, област Силистра; с. Калугерово, с. Константиново, област Хасково.

Заповедите за одобряване на КККР влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой 97 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us