Геодезия

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в шест области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Садово, с. Съединение, област Бургас; с. Климентово, област Велико Търново; с. Веслец, област Враца; с. Ботров, с. Дряновец, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Копривец, с. Пет кладенци, с. Стърмен, област Русе; с. Бащино, с. Богданци, с. Вълкан, с. Дичево, с. Долно Ряхово, с. Зафирово, с. Звенимир, област Силистра; с. Бащино, с. Бял извор, с. Васил Левски, с. Венец, с. Кравино, с. Средец, с. Столетово, с. Ястребово, с. Бяло поле, с. Княжевско, с. Опан, с. Пъстрен, с. Тракия, с. Априлово, с. Великово, с. Главан, гр. Гълъбово, с. Искрица, с. Медникарово, с. Мусачево, с. Мъдрец, с. Обручище, с. Помощник, с. Разделна, област Стара Загора.

Заповедите за одобряване на КККР влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой 94 на „Държавен вестник.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us