Геодезия

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в Софийска област

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Горно Камарци, с. Долна Малина, с. Долно Камарци, с. Макоцево, с. Негушево, с. Саранци, с. Стъргел, с. Чеканчево, област София.

Заповедите за одобряване на КККР влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой 84 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us