Геодезия

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в три области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Чуково, област Габрово с. Бабино, с. Блато, с. Голема Фуча, с. Големо село, с. Голям Върбовник, с. Долистово, с. Локвата, с. Мала Фуча, с. Мали Върбовник, гр. Бобов дол, с. Коркина, с. Мало село, с. Мламолово, с. Бабинска река, с. Горна Козница, с. Новоселяне, с. Паничарево, област Кюстендил. с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Божурлук, с. Българене, с. Варана, с. Градище, с. Изгрев, с. Козар Белене, с. Малчика, с. Обнова, с. Стежерово, с. Трънчовица, област Плевен.

Заповедите за одобряване на КККР влизат в сила от деня на обнародването им в бр. 106 от 21 декември 2018 г. на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us