Геодезия

Одобрен кадастър в област Варна

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на:

  • гр. Суворово, община Суворово, област Варна. КККР са приети с протокол от 28.11.2017 г. на СГКК – Варна
  • с. Дръндар, община Суворово, област Варна. КККР са приети с протокол от 28.11.2017 г. на СГКК – Варна
  • с. Николаевка, община Суворово, област Варна. КККР са приети с протокол от 28.11.2017 г. на СГКК – Варна.

Заповедите следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us